Besluitenlijst B&W 28 februari 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 14 februari 2023

3. Mededelingen:

 • Verzoek TotalEnergies voor Letter of support voor project EnerHus (productie hernieuwbare groene waterstof). Akkoord.
 • Verzoek tot plaatsing skatebaan Nisse. Het college staat positief tegenover dit initiatief. Collegeadvies opstellen.
 • Regio Deal North Seaport District 2023. De komende weken wordt het verdere proces voor de uitwerking van de projecten geduid. Aandachtspunt hierbij is het organiseren van voldoende uitvoeringskracht. Burgemeester Dijksterhuis vertegenwoordigt Borsele bij de bestuurlijke aftrap van dit traject op 13 maart 2023.

4. B&W-adviezen:

Besluitenlijst 21 februari 2023

 • Z23.028078 Buitengewone AVA PZEM 1 maart 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.027992 Aanwijzing BABS voor één dag. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z22.021443 Zienswijze op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 380 kV hoogspanningsstation Sloegebied. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.027781 Afrekening exploitatievergunning 2022dorpshuis ’s-Gravenpolder. Wethouder Van de Plasse.
 • Z22.026891 Etappeplaatsovereenkomst ZLM-Tour 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.026848 Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling 2024-2027. Wethouder Witkam. Akkoord gewijzigd besloten onder voorbehoud van instemming gemeenteraad (kadernota 2024-2027) en onder de voorwaarde dat elke Zeeuwse gemeente en de provincie Zeeland instemt met de verhoging van de bijdrage naar € 2,- per inwoner.

Besluitenlijst 28 februari 2023

 • Z23.028167 Verlenging van de deelname aan het regionaal convenant aanpak drugscriminaliteit 2023-2026. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.027152 Het verlenen van een tijdelijke gedoogbeslissing van één (1) jaar voor het huisvesten van eigen medewerkers van Camping Scheldeoord. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.027095 Procedure hogere grenswaarde Wet geluidhinder opstarten in verband met het verbouwen van de schuur tot woning op het perceel Catalijneweg 17 Borssele. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.028153 CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet. Wethouder Van de Plasse. Akkoord. Z23.028044 Exploitatiebijdrage 2023 aan Sportfondsen Borsele. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z22.027153 Opdrachtverstrekking aan De Betho 2023. Wethouder Witkam. Aangehouden. Hoe verhoudt zich de indexering tot de VZG-norm?
 • Z23.028023 Instelling parkeerplaats gehandicapten ’s-Gravenpolder. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.028075 Instelling parkeerplaats gehandicapten Borssele. Wethouder Witkam. Akkoord.

Raadsvoorstellen:

 • Z23.028170 Presentatie en notitie voor de kaderstellende raadsbijeenkomst woningbouw 9 maart 2023. Wethouder Weststrate. Akkoord.

5. Uitnodigingen

 • 1,2, 8 maart Vervolg startbijeenkomst ‘Op naar 80 jaar vrijheid’. Actie wnd. griffier.
 • 18 maart Voorjaarsconcert Zeeuws orkest. Secretaris.
 • 20 april Conferentie Zeeuws toekomstbeeld fiets. Wethouder Witkam.
 • 31 mei Netwerkbijeenkomst OZO. College en secretaris.

6. Raadsvergaderingen

 • 16 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20-24 februari Voorjaarsvakantie
 • 28 februari Digitale bijeenkomst over inwoners betrekken bij grootschalige energietransitie
 • 2 maart Raadsvergadering
 • 9 maart Kaderraad woningbouw Borsele
 • 15 maart Verkiezingen
 • 16 maart Kaderstellende raad GRIP op GRen en beleid windmolens en zonneparken.
 • 23 maart Raadsexcursie naar Havens (16.00 uur)
 • 30 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 april Raadsvergadering
 • 20 april Info/kaderstellende raad Nucleair
 • 24-4 – 5-5 Meivakantie
 • 11 mei Raadsvergadering
 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering

NB:
Inforaad/Kaderstelling 16 maart:

 • Op een later tijdstip vindt kaderstelling over windmolens plaats.
 • Mogelijk vindt er over e(e)n(kele) onderwerpen een bijpraatsessie plaats.
 • Presentatie en inleidende memo over Grip op GRen aanleveren voor college 7 maart 2023.

7. Persuur

Pers-uur vindt digitaal plaats op 28 februari 11.30 uur.

8. Sluiting