Besluitenlijst B&W 28 maart 2023

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders van 28 maart 2023.

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 14 maart 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

 • Aanpassing VZG-richtlijn voor de begroting 2023 van de GR-en. Hiervan in kennis genomen.
 • AB Muziekschool. Begroting 2024 e.v. vertoont een tekort van circa € 500.000.

4. B&W-adviezen:

Besluitenlijst 21 maart

 • Z23.028443         Samenwerkingsconvenant 2023-2027 en Pricacy protocol zorg- en veiligheidshuis Zeeland. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.028407         Jeugdpreventieteam OSO. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.028457         Evaluatierapport toegang beschermd wonen 2022. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.                                   

Besluitenlijst 28 maart 2023

 • Z23.028126         Benoeming Centraal Stembureau Gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z22.022229         Coördinatieovereenkomst nieuwbouw brandweerpost Heinkenszand. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.028483         Tijdelijk in bewaring nemen archief dorpsraad Heinkenszand. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord, gewijzigd besloten (portefeuillehouder is gewijzigd naar Burgemeester Dijksterhuis).
 • Z20.007385         Vaststelling delegatieplan Zeedijk 4. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.028676         Verlenging raamovereenkomst levering dieselbrandstof. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.028677         Wijzing Verordening leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.028558         Uitwerking Regionale bedrijventerreinprogramma De Bevelanden 2021-2030. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.028596         Zeeuws toekomstbeeld fiets. Wethouder Witkam. Akkoord, gewijzigd besloten (wijziging in mandatering).

Raadsvoorstellen:

Besluitenlijst 21 maart 2023

 • Z23.028568         Raadsinformatiebrief Governance inkoop jeugd, beschermd wonen, maatschappelijke- en vrouwenopvang. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.027314         3e begrotingswijziging 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.

Besluitenlijst 28 maart 2023

 • Z23.028784         Plan van aanpak Borsele Voorwaarden Grootschalige Energietransitie en Leefkwaliteit. Burgemeester Dijksterhuis en wethouder Weststrate. Akkoord, gewijzigd besloten (tekstuele aanpassingen in raadsvoorstel en plan van aanpak).
 • Z20.010408      Vaststelling Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen 2023. Wethouder Weststrate. Aangehouden. Raadsvoorstel bijvoegen bij dit advies en portefeuillehouder wijzigen naar wethouder Witkam.
 • Z23.028452         Onderhoudsdienst riolering. Wethouder Weststrate. Akkoord, gewijzigd besloten (extra lasten ten laste brengen van rioolheffing).
 • Z23.028410         Memo gemeenteraad Bedrijventerreinenprogrammering De Bevelanden. Wethouder Witkam. Akkoord, gewijzigd besloten (proces ontwikkelingsmogelijkheid Borselse bedrijventerreinen nader duiden in memo).

5. Uitnodigingen

 • 4 april            Première tv-programma ‘Waar zee land kust’. Geen vertegenwoordiging.
 • 13 april          Digitale bijeenkomst VNG over Verenigingsstrategie. Geen vertegenwoordiging.
 • 20 april          Conferentie Zeeuws Toekomstbeeld Fiets. Wethouder Witkam.
 • 4 mei              Dodenherdenking. Nieuwdorp/Lewedorp: Wethouder Van de Plasse.
 • 17 mei            Dodenherdenking Kapelle. Geen vertegenwoordiging.
 • 13/14 juni    VNG Congres. Voltallig college.

6. Raadsvergaderingen

 • 15 maart               Verkiezingen
 • 16 maart               Inforaad GRIP op GRen en beleid zonneparken en bijpraatsessie route naar Omgevingsplan Borsele.
 • 23 maart               Raadsexcursie naar Havens (16.00 uur)
 • 30 maart               Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 april                  Info/kaderstellende raad Nucleair
 • 20 april                  Raadsvergadering
 • 24-4 – 5-5             Meivakantie
 • 11 mei                    Raadsvergadering
 • 25 mei                    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni                       Raadsvergadering
 • 8 juni                       Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni                    Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni                    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni                    Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli                         Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli                      Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug     Zomervakantie
 • 31 augustus        Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september       Raadsvergadering
 • 14 september    Inforaad Zoetwater
 •  21 september    Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en

Inforaad prioritering wegen

 • 28 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober             Raadsvergadering

​​​​​7. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 28 maart 2023, 11.30 uur.

8. Sluiting