Besluitenlijst B&W 29 augustus

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Witkam, V.d. Plasse
Loco-secretaris: Otte

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W

 22 augustus 2023: Akkoord

De besluitenlijsten van 25 juli t/m 22 augustus aan de pers verzenden.

3. Mededelingen:

 • 12.00 – 13.00 Bezoek van college Reimerswaal over grootschalige energietransitie.
 • Verzoek VZG voordracht commissie asiel-en migratie: Geen kandidaat vanuit Borsele.
 • Platform De Bevelanden: Wethouder Van de Plasse sluit aan voor het onderdeel energiearmoede in de actielijn duurzaamheid.
 • Informatiesessie VNG formatie en overhedenoverleg: Het college is verhinderd.

4. B&W-adviezen:

Besluitenlijst 25 juli 2023

 • Z23.028780 Vaststellen beleid op grond van de AVG en Wpg en personele gevolgen. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z22.026671 Uitspraak op beroepschrift. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.029934 Subsidieverlening SGB 2024. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.030276 Uitdeelactie Plant een boom 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.
  Besluitenlijst 1 augustus 2023 Z23.029187 Niet ontvankelijk verklaren van bezwaarschrift tegen de vaststelling van de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.030695 Werkplan Culturele Raad 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.030302 Bekrachtigen dat het Meldpunt Niet-Acuut onderdeel is van het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag (AMVG). Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.030694 Vaststelling geactualiseerd mandaatbesluit Omgevingsdienst Zeeland 2024. Wethouder Witkam. Akkoord. 
 • Z22.025812 Overgang van het Fietsknooppuntensysteem Zeeland (FIKS) naar de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Wethouder Witkam. Akkoord.

Besluitenlijst 8 augustus 2023

 • Z23.030723 Herijkingsnotitie Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.030789 Realisatie gehandicaptenparkeerplaats Lewedorp. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.030777 Realisatie gehandicaptenparkeerplaats Ovezande. Wethouder Witkam. Akkoord.

Besluitenlijst 15 augustus 2023

 • Z23.030946 Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota cao 2024 Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.030927 Werving & selectiebeleid. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.

Besluitenlijst 22 augustus 2023

 • Z23.030965 Sociaal jaarverslag 2022. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.031005 Exitpoll Tweede Kamerverkiezingen 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z20.010853 Vaststellen concept nota's Zeeuwse prioriteiten casemanagement en preventiemaatregelen VTH-beleid Zeeland. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.027095 Vaststelling hogere grenswaarde i.v.m. vestiging van woning in schuur Catalijneweg 17. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.030302 Formaliseren Meldpunt Niet-Acuut. Wethouder Van de Plasse. Aangehouden. Bezien of afstemming met het taakveld veiligheid noodzakelijk is.

Besluitenlijst 29 augustus 2023

 • Z23.030361 Duurzame opwek in beschermd dorpsgezicht. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.030687 Verlenen gedoogbeschikking Heinkenszand. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.030815 Jaarverslag 2022 Stichting Dorpsbusje Ellewoutsdijk. Wethouder Van de Plasse. Akkoord. 
 • Z23.031112 Verstrekken gegevens uit het BRP voor de verzending van een uitnodiging aan nieuwe inwoners in 's-Heerenhoek. Wethouder Van de Plasse (wordt wellicht nagezonden). Akkoord.
 • Z23.030302 Formaliseren Meldpunt Niet-Acuut. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.031072 Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Kwadendamme. Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

1 augustus 2023

 • Z23.030204 Instellen rekenkamer. Presidium/ burgemeester Dijksterhuis. Voor kennisgeving aannemen.
 • Z23.030301 Verordening cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord inclusief tekstuele wijzingen.
 • Z23.029012 Aanvullende toetsingscriteria lokale omroep 2024-2029. Wethouder Van de Plasse. Akkoord, inclusief tekstuele wijzigingen.

8 augustus 2023 

 • Z23.030624 Programma en presentatie voor de informerende raadsbijeenkomst Prioritering rioolprojecten en wegen van 21 september 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.

22 augustus 2023 

 • Z23.029311 Zienswijze financiële stukken van vier gemeenschappelijke regelingen. Meerdere portefeuillehouders. Akkoord. 
 • Z23.027541 Ontwikkeling van de locaties voor flexwoningen. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 •  Z20.011323 Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van de nieuwbouw van een kerk aan de Havenweg en de verdere herontwikkeling van het middengebied in Nieuwdorp. Wethouder Witkam. Aangehouden. Behandelen in collegevergadering van 29 augustus 2023 in aanwezigheid van portefeuillehouder Witkam. 

29 augustus 2023 

 • Z20.011323 Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van de nieuwbouw van een kerk aan de Havenweg en de verdere herontwikkeling van het middengebied in Nieuwdorp. Wethouder Witkam. Akkoord

6. Uitnodigingen:

 • 1 september Zeeuwse herdenking verkeersslachtoffers. Geen vertegenwoordiging.
 • 7 september Mini symposium Connect, Dream, Green. Geen vertegenwoordiging.
 • 13 september Bijeenkomst Ondernemers Vereniging Borsele. Wethouder Witkam
 • 20/21 sept. VSG-jaarcongres Scholder en scholder. Geen vertegenwoordiging.
 • 28 september Afscheid dhr. Haak Zeeuwse Gronden. Geen vertegenwoordiging.
 • 31 augustus Voorstelling nazomerfestival: Wethouder Van de Plasse

7. Raadsvergaderingen

 • 31 augustus Opening nieuw raadsseizoen, incl. excursie
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen en rioleringen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en
  kaderraad Randweg Hoedekenskerke en kaderraad speeltuinbeleid
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en
  inkooporganisatie Jeugdhulp en in ontvangst nemen van de ‘Borselse Voorwaarden’.
 • 16 november Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad flexibel werken
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergaderin
 • 14 december inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie
 • 11 januari Raadsvergadering
 • 18 januari Info/kaderstellende raad
 • 25 januari Inforaad
 • 30 januari Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari Raadsvergadering
 • 12-16 februari Voorjaarsvakantie
 • 22 februari Info/kaderstellende raad
 • 29 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart Raadsvergadering

8. Persuur

Geen persuur deze week.

9. Sluiting