Besluitenlijst B&W 30 mei 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 23 mei 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

 • 09.00 – 09.15 uur Update ZLM-tour is verstrekt door mevrouw Buijze.
 • Onderwerpen voor het fysieke persmoment op 6 juni 2023: a) Participatietraject Borselse voorwaardengroep en expertteam (proces en resultaten bijeenkomst 5 juni 2023 door mevr. Witte); b) Ontwikkelingen BOA’s door mevr. Franke.
 • Aanpak dorpsvisie ’s-Heerenhoek. Coördinatie door de heer Grim. Bericht van ontvangst met korte reactie verzenden met uitnodiging voor overleg met dorpswethouder Van de Plasse.
 • ALV VNG 14 juni 2023 inclusief annotatie en motie NIS2-richtlijn ALV VNG juni 2023. Akkoord. Motie over gemeentelijke financiën indikken. Actie secretaris.
 • 12.00 – 13.00 uur bezoek college Noord-Beveland. Betreft in hoofdzaak informeren over ontwikkelingen grootschalige energietransitie.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.029572 Vlaginstructie 2023 gemeente Borsele met vlagschema. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord. Z23.029682 Aanstelling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord. Z23.029066 Aanstelling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z21.020197 Gewijzigde vaststelling delegatieplan "Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018, gedeelte Schansstraat 12, 2023". Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.027151 Handhavingsverzoek Oude Zandweg 15. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.028477 Duurzaamheidsmaatregelen Sportfondsen. Wethouder Van de Plasse. Akkoord. Z23.029695 Uitvoeringsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang Zeeland 2022-2025 en raadsinformatiebrief. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.029540 Vaststelling subsidie voor Stichting Voedselbank de Bevelanden voor het jaar 2021. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z21.014585 Vaststelling bouwteamovereenkomst voor de aanleg van de randweg Hoedekenskerke. Wethouder Witkam. Akkoord, gewijzigd besloten. Nadere onderbouwing geven waarom gekozen is voor het werken met een bouwteam.

5. Raadsvoorstellen: Z23.029651 Programma voor de raadsexcursie

Landschapspark Borsele op 8 juni 2023. Wethouder Witkam. Akkoord, gewijzigd besloten. Nader toelichten dat in de top vijf van Zeeuwse toeristische dagattracties zich er drie op Borsels grondgebied bevinden.

6. Uitnodigingen:

 • 25 mei Orange the Woldcampagne. Wethouder Van de Plasse. Bezien of er meer
 • kan naast oranjeverlichting gemeentehuis.
 • 20 juni Wereldvluchtelingendag. Wethouder Van de Plasse.
 • 16 juni Opening Cervix. Wethouders Weststrate en Witkam.
 • 20 juni Afscheid Margo Mulder. Voltallig college.

7. Raadsvergaderingen

 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering en kaderraad windmolens
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en kaderraad speeltuinbeleid
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkoopbureau Jeugdzorg
 • 16 november Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad flexibel werken
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 30 mei 2023, 11.30 uur.

9. Sluiting