Besluitenlijst B&W 4 juli 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 27 juni 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

 • 12.00-13.00 uur Presentatie informatiebeveiligingsbeleid door dhr. Klippel.
 • Notitie meerjarige sponsoring Borselse sportevenementen. Akkoord.
 • Deelname ‘Mono helden campagne’. Akkoord. Hierbij wordt opgemerkt dat in dienstauto’s die beschikken over een carkit indien noodzakelijk wel gebeld kan/ mag worden. Intern aandacht besteden aan deze campagne.
 • Conceptversie Regiodeal NSPD. Akkoord met deze 99% versie. Definitieve versie wordt ter vaststelling aangeboden aan het college op 11 juli 2023.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.027751 Omzetting functie agrarisch grondgebonden bedrijf vande locatie Oud Ovezandseweg 1 te Ovezande naar wonen. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.029944 Afschaffen eigen bijdrage pleegouders leerlingenvervoer. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.030237 Mural dorpshuis Ovezande. Wethouders Weststrate en Van de Plasse. Akkoord gewijzigd besloten. Beelkwaliteitsadvies volgen (omkadering van schildering/panelen door bestaande muur).

5. Raadsvoorstellen:

Geen.

6. Uitnodigingen:

 •  4/11 juli Bedrijfsbezoeken in het kader van de energietransitie. Geen  vertegenwoordiging.

7. Raadsvergaderingen

 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en kaderraad speeltuinbeleid
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkoopbureau Jeugdzorg en in ontvangst nemen van de ‘Borselse Voorwaarden’.
 • 16 november Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad flexibel werken
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 4 juli 2023, 11.30 uur.

9. Sluiting