Besluitenlijst B&W 5 maart 2024

Aanwezig: burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1.Opening

2.Besluitenlijst B&W 27 februari 2024

Vastgesteld.

3.Mededelingen:

- OZO-thema sociaal domein. Bespreking van de Governance voor onder meer Jeugdhulp en Beschermd Wonen: uitgewerkte variant nieuwe GR en opvatting over de Piofach-taken.

- Locatie Buurtsuper Borssele. Initiëren van gesprek vanuit RO met initiatiefnemers over de voorziene planontwikkeling.

-Stand van zaken LNG-terminal Vlissingen-Oost. De correspondentie van betrokken partijen wordt geduid; een gesprek met VTTI volgt.

-Tennet. Brief over het uit te voeren onderzoek naar de (on)mogelijkheden van de ondergrondse variant van de 380kV-hoogspanningsverbinding.

4.B&W-adviezen:

Z24.033189 Aanwijzingsbesluit weesfietsen en -bromfietsen. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
Z24.033639 Beslissing op bezwaar opleggen last onder dwangsom. Wethouder Weststrate. Akkoord.
Z24.033580 Aanschaffen van een Trilo-verschralingsmachine en tractor met watergietarm. Wethouder Weststrate. Akkoord; gewijzigd besloten (motivering toevoegen over de afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid).
Z23.029935 Subsidieverstrekking voor de dierenambulance van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
Z23.028247 subsidieverstrekking voor Dierenasiel De Bevelanden 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

5.Raadsvoorstellen:

Z24.033672 Woon(zorg)visie de Bevelanden 2024-2028. Wethouder Weststrate. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijziging raadsvoorstel).
Z24.033641 Brief inkoop jeugdhulp Zeeland, verwachte afwijking begroting 2024 e.v. Wethouder Van de Plasse. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijziging raadsbrief).
Z24.033652 Raadsbrief over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en proeftuin 'Ieder1'. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
Z24.033658 Presentatie voor de inforaad van 14 maart 2024 over het thema 'circulaire economie'. Wethouder Witkam. Akkoord.
Z24.032785 Herziene versie van het VZG-rapport 'Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland'. Diverse portefeuillehouders. Akkoord.

6.Uitnodigingen:

-Toespraak tijdens 4 meiherdenking. Dorpsraad Nieuwdorp. Zaterdag 4 mei 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Weststrate.

7.Digitaal persuur 11.30 uur

8.Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

9.Raadsvergaderingen

-29 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-7 maart Raadsvergadering
-14 maart Inforaad armoede en schulden, Zeeland Circulaire.
-21 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-4 april Raadsvergadering
-11 april Mededelingen- en actualiteitenblok en nader te bepalen info/kaderstelling
-18 april Excursie MFA Nieuwdorp
-22-4 – 03-05 Meivakantie
-16 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-23 mei Raadsvergadering
-30 mei Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en Inforaad Sociaal Domein
-6 juni Verkiezingen Europees Parlement
-13 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-20 juni Raadsvergadering
-27 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-4 juli Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
-6-7 t/m 16-8 Zomerreces
-22 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-29 augustus Raadsvergadering
-5 september Inforaad stand van zaken grootschalige energietransitie
-12 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-19 september Raadsvergadering
-26 september Inforaad Weerbaar Bestuur

10. Sluiting

Actielijst

1. Projectteam instellen huisvesting asielzoekers/ vluchtelingen/ statushouders/ nieuwkomers (Team Vergunningen en Veiligheid)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 21/11: verzoek voor de samenstelling van een projectteam en -plan.

2. Eerste kwartaal 2024: omgang en financiering dorpsraden bezien plus planning werkbezoeken college aan de dorpsraden. (Team Communicatie en Dienstverlening i.s.m. GELB)

B&W 5/3: de verschillende trajecten in relatie tot elkaar bezien: a) werkbezoeken; b) bezoek vanwege de Borselse Voorwaarden en c) samenkomst toekomstperspectief/ dorpstafels. Vervolg in B&W-vergadering 12/3.

3. Nagaan invulling kinderburgemeesterschap en kinderraad (model gemeente Sluis). (Team Communicatie en Dienstverlening)

4. ‘Samen Recht Vinden’: a) verzoek duiden in relatie tot bestaande (boven)lokale loketten ten behoeve van geschilbeslechting en b) nagaan onderbouwing factsheet Divosa (Team Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 5/3: Afgedaan middels mail 1 maart 2024 bestuursadviseur.

5. Nagaan afspraken Right to Challenge (Team Staf)

6.Ontwikkelen checklist participatie Omgevingswet voor iniatiefnemers (Team Ruimte) 

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 5/3: Borsele beschikt over een dergelijke (digitale) checklist, afgedaan.