Besluitenlijst B&W 6 juni 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 30 mei 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

 • 1e concept raadsvoorstel Zeeuwse GR-en. Akkoord. Proces van behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad wordt besproken in het eerstvolgend presidium.
 • Lijst met moties/ amendementen/ toezeggingen per 1 juni 2023 is besproken.
 • Vakantieplanning B&W/MT 2023. Geen B&W vergaderingen in week 29 t/m 32 (17 juli t/m 13 augustus). Geen MT-vergaderingen in week 29 t/m 31 (17 juli t/m 6 augustus).

4. B&W-adviezen:

 • Z23.029881 Overwerkvergoeding medewerkers buitendienst. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.029794 Verlengen van de verleende gedoogbeslissing voor het tijdelijk bewonen van de percelen Hof van Zeeland door Oekraïense vluchtelingen. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.029111 Evaluatie afspraken verzelfstandiging openbaar onderwijs Borsele. Wethouder Van de Plasse. Akkoord. Adagium.
 • Z23.029690 Voortgangsrapportage NPRES. Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

 • Z22.020877 Vaststelling van het bestemmingsplan "Oostgaarde, gedeelte Magnoliastraat-Vuurdoornstraat, 2023. Wethouder Weststrate. Akkoord.

6. Uitnodigingen:

 • 20 juni Wereldvluchtelingendag. Geen vertegenwoordiging. Wethouder Van de Plasse brengt een separaat bezoek aan VluchtelingenWerk.
 • 21 juni Haringparty Goes. Geen vertegenwoordiging.
 • 29 sept. Opening Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Wethouder Van de Plasse.

7. Raadsvergaderingen

 • 1 juni Raadsvergadering en kaderraad windmolens
 • 6 juni Presentatie en rondgang gemeentehuis over herinrichting gemeentehuis.
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en
 • Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en kaderraad speeltuinbeleid
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkoopbureau Jeugdzorg
 • 16 november Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad flexibel werken
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

8. Persuur

Persuur vindt fysiek plaats op 6 juni 2023, 11.30 uur, locatie Schaapskooi. Presentaties onderwerpen:

a) Participatietraject Borsele voorwaardengroep en expertteam;

b) Ontwikkelingen BOA’s.

9. Sluiting