Besluitenlijst B&W 8 mei 2024

Aanwezig: Wethouder Weststrate, wethouder Van de Plasse en (tot 11:10) wethouder Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening 

Besluitenlijst B&W 22 april 2024

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Extra ALV VNG 24 mei 2024. De conceptresolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’ krijgt steun vanuit de Zeeuwse gemeenten.
 • Onderzoeksresultaten fysiek domein en uitvoering VTH-taken. De heer Van Giezen (Senze) geeft een toelichting over de aanleiding, de opzet en de uitkomsten van de capaciteitsberekening en de impactanalyse.

B&W-adviezen:

 • Z24.034434          Besluit tot wijziging van de regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Borsele 2019 (1ste wijziging). Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z24.033390          Ondertekening vaststellingsbesluit hogere grenswaarde geluid Sluisweg 1a in Nieuwdorp. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.034367          Ondertekening van de intentieverklaring voor Kerngezond Borsele. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.033611          Subsidieverlening aan Cultuurkwadraat voor ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, voor de periode 2025-2028. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.034341          Governance Sociaal Domein Zeeland (SDZ). Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.034246          Partnersamenwerking Zeeuwse Merk Organisatie (ZMO). Wethouder Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (bij beslispunt 2 refereren aan de kadernota).
 • Z23.029806          Beslissing op bezwaar Baarland. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z24.033270          Beheer wandelnetwerk 2024 e.v. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z21.020085          Intentieverklaring bestuurlijk arrangement Publiek Vervoer Zeeland. Wethouder Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (beslispunt 3: het college onderschrijft brief van SWVO).
 • Z23.028682          Uitspraak in beroepszaak houtrook. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z24.034007          Deel te nemen aan de collectieve inkoop van zonnepanelen op de Zwake voor appartementsrecht 3 (sportfondsen) en 4 (bibliotheek). Wethouder Witkam. Akkoord.

Raadsvoorstellen:  

 • Z24.033841          Kredietaanvraag aanpassingen interne organisatie. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord; gewijzigd besloten (koppeling met besluitvorming over kadernota 2025-2028 tijdens de raadsvergadering 4 juli 2024).
 • Z24.034543          Programma en presentatie inforaad Sociaal Domein. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z22.026926          Aanpak actiepunt ‘Leefbaarheid - B’ en ‘Onderwijs cultuur en sport B’, in het kader van het uitvoeringsprogramma 'Schakelen met raad en daad'. Wethouder Van de Plasse. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).
 • Z23.027587          Het beschikbaar stellen van een budget van € 88.000 ten laste van het uitvoeringsbudget van het programma ‘Schakelen met raad en daad’ ten behoeve van de thema’s klimaatadaptatie en zoetwaterhuishouding. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z24.033324          Beschikbaar stellen van een krediet uit de duurzaamheidsreserve voor het ‘soortenmanagementplan’. Wethouder Witkam. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).

Uitnodigingen:

 • Versnellen Energietransitie Bouwen (Middelburg). De Zeeuwse Versnelling. Donderdag 30 mei 2024. Geen vertegenwoordiging.
 • Het Zeeuws Orkest (Kapelle; Brouwershaven; Veere). 14 juni/15 juni/16 juni 2024. Vertegenwoordiging door secretaris Jansen (onder voorbehoud; Kapelle).
 • Nationale DorpenTop (Veere). Regiobank. Donderdag 20 juni 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Witkam (onder voorbehoud).
 • Opening gemaal De Poel (’s-Heer Abtskerke). Donderdag 13 juni 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Witkam.

Digitaal persuur 11.30 uur

Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

Raadsvergaderingen

 • 16 mei                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 23 mei                  Raadsvergadering
 • 30 mei                  Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en Inforaad Sociaal Domein
 • 6 juni                    Verkiezingen Europees Parlement
 • 13 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20 juni                  Raadsvergadering
 • 27 juni                  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 juli                      Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
 • 6-7 t/m 16-8       Zomerreces
 • 22 augustus       Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 augustus       Raadsvergadering
 • 5 september      Inforaad stand van zaken grootschalige energietransitie
 • 12 september    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 19 september    Raadsvergadering
 • 26 september    Inforaad Weerbaar Bestuur

Sluiting

Actielijst

1. ‘Perspectiefnota’ met mogelijke scenario’s/ heroverwegingen/ omdenken/ oplossingsrichtingen vanwege begrotingsadvies VNG 2025-2028. (Team: Financiën) 

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 18/3: planning voor nota is april 2024. B&W 16/4: bespreken uitgangspunten Kadernota 2025-2028; B&W 22/4: bespreken van de vervolgaanpak. B&W 22/4: ideeënuitwisseling in B&W-vergadering medio mei 2024; inclusief bevindingen consultatie collega-gemeenten en beraad provincie. Tussentijdse financiële stand van zaken wordt besproken in college 13 mei 2024.

2. Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele (Team: Gelb) B&W 22/4/2024: a) specificeren portefeuilleverdeling per thema van de ‘Gebiedsinvesteringen Netten Op Zee’. b) Lokaal Impact Fonds: ontwerp voor Governance, samenstel en werkwijze.

3. Doornemen van interne en externe procedure voor initiatieven Stichting Zeeland Refinery (Team: Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 13/5/2024: na de ontvangst van het jaarverslag 2023 wordt een overleg belegd voor de stroomlijning van, en de uitwisseling over initiatieven.

4. Vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van de capaciteitsberekeningen en de impactanalyse VTH-taken: a) een keuze maken uit de scenario's; B) rolduidelijkheid scheppen en; c) in trainingen voorzien. (Gemeentesecretaris)