Besluitenlijst B&W 9 april

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouder Weststrate, wethouder Van de Plasse en (vanaf 10:35) wethouder Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1.Opening

2.Besluitenlijst B&W 2 april 2024

Vastgesteld.

3.Mededelingen:

 • Aanbieding ‘Borselse Voorwaarden’ aan minister Jetten. Mevrouw De Vries licht het programma van 10 april 2024 toe. Ook een vertegenwoordiging van de gemeenteraad, de Borselse Voorwaarden Groep en de pers geeft acte de présence bij de reis naar Den Haag.
 • Toestemmingsverklaring archeologische boringen door studenten van de UvA te Nisse. Akkoord; met aandacht voor het informeren van de dorpsraad en het delen van de onderzoeksresultaten met het college.
 • Tijdelijke toestemming afvalopslag AVR vanwege de aanstaande vergunningverlening. Akkoord.
 • Wethouder Witkam is benoemd als lid van het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst RUD Zeeland.
 • Een mogelijk vervolg voor extra Rijksmiddelen ‘organisatie verkiezingen’ wordt bepaald ná uitsluitsel meicirculaire 2024.

4.B&W-adviezen:

 • Z24.034160 Beslissing op bezwaar Baarland. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.029773 Uitspraak rechtbank vergoeden proceskosten omgevingsvergunning Baarland. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.027540 Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de bouw van 13 flexwoningen aan de Schuitweg te ’s-Gravenpolder. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.031495 Regioadvies 380 kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z24.033475 Zeeuws Beleidskader Social Return in relatie tot Inkoop- en aanbestedingsbeleid Borsele. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.034155 Vaststellen subsidie VluchtelingenWerk 2022. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

5.Raadsvoorstellen:

 • Z24.032974 Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/VVE) 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z24.033807 Uitbreiding van de begraafplaats te Nisse. Wethouder Witkam. Akkoord.

6.Uitnodigingen:

 • Opening groen schoolplein De Schakel. (Oudelande). Dinsdag 9 april 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse.
 • Onthulling muurschildering Ovezande. Maandag 3 juni 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse.

7.Digitaal persuur 11.30 uur


8.Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

9.Raadsvergaderingen

-11 april Bijpraatsessie, inforaad RUD Zeeland
-18 april Excursie MFA Nieuwdorp
-22-4 – 03-05 Meivakantie
-16 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-23 mei Raadsvergadering
-30 mei Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en Inforaad Sociaal Domein
- 6 juni Verkiezingen Europees Parlement
-13 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-20 juni Raadsvergadering
-27 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-4 juli Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
-6-7 t/m 16-8 Zomerreces
-22 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-29 augustus Raadsvergadering
-5 september Inforaad stand van zaken grootschalige energietransitie
-12 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
-19 september Raadsvergadering
-26 september Inforaad Weerbaar Bestuur

10. Sluiting

Actielijst

1. Projectteam instellen huisvesting asielzoekers/ vluchtelingen/ statushouders/ nieuwkomers (Team Vergunningen en Veiligheid)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 21/11: verzoek voor de samenstelling van een projectteam en -plan. B&W 9/4: de bestuursopdracht wordt afgerond voor besluitvorming in april 2024, inclusief raadssessie.

2. Eerste kwartaal 2024: omgang en financiering dorpsraden bezien plus planning werkbezoeken college aan de dorpsraden. (Team Communicatie & Dienstverlening en GELB i.s.m. Staf)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 5/3: de verschillende trajecten in relatie tot elkaar bezien: a) werkbezoeken; b) bezoek vanwege de Borselse Voorwaarden en c) samenkomst toekomstperspectief/ dorpstafels. B&W 18/3: uitwerken integrale aanpak, zowel qua inhoud als tijdsplanning.

3. ‘Perspectiefnota’ met mogelijke scenario’s/ heroverwegingen/ omdenken/ oplossingsrichtingen vanwege begrotingsadvies VNG 2025-2028. (Team: Financiën) 

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 18/3: planning voor nota is april 2024.

5. Mogelijkheden inrichting van het Lokaal Impact Fonds Borsele (Team: Gelb)