Besluitvorming gemeenteraad over de Borselse Voorwaarden en de vervolgaanpak

Op 11 januari 2024 besluit de gemeenteraad over de Borselse Voorwaarden en de vervolgaanpak. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de Borselse Voorwaarden allemaal over te nemen en ze de inzet te laten zijn voor de gesprekken met de provincie, het Rijk, initiatiefnemers en ontwikkelaars. Ook vraagt het college om in te stemmen met de vervolgaanpak met acties zoals het maken van een Lokaal Impact Rapport, het aandringen bij het Rijk op een nulmeting, het instellen van een Lokaal Impact Fonds Borsele en het maken van een gebiedsvisie voor de Sloerand.

Burgemeester Gerben Dijksterhuis: “Ik ben er trots op dat de Borselse Voorwaarden Groep zo’n ruim pakket aan Borselse Voorwaarden heeft geformuleerd. Betrokkenheid van inwoners is cruciaal om het Rijk te overtuigen dat alles hier niet zomaar kan. De Borselse Voorwaarden stellen duidelijke kaders en verwachtingen voor overheden, initiatiefnemers en ontwikkelaars. Ze zorgen ervoor dat, áls initiatieven doorgaan, deze op acceptabele wijze worden gerealiseerd. Bovendien zorgen ze er ook voor dat overheden, initiatiefnemers en ontwikkelaars een positieve bijdrage moeten leveren aan de Borselse gemeenschap, de natuur, het landschap, de economie en het milieu.”

 

Geen juridische onhaalbaarheden

De inhoud van de 39 voorwaarden is divers. Met de kennis van nu is er geen sprake van juridische onhaalbaarheden. Wel vraagt een aantal voorwaarden om verder onderzoek en uitwerking. Ook kan nieuwe informatie aanleiding zijn tot het aanscherpen, bijstellen of toevoegen van voorwaarden. Daarbij blijft de gemeente altijd werken vanuit de intentie van de voorwaarden.

 

Vervolgaanpak Borselse Voorwaarden

De vervolgaanpak bevat diverse vervolgstappen. Het is geen statische aanpak, maar een aanpak die regelmatig geactualiseerd wordt. De vervolgstappen zijn:

▶ Resultaten delen met inwoners
Het is belangrijk om de Borselse Voorwaarden te delen met alle inwoners van de gemeente. In samenwerking met de dorpsraden en leden van de Borselse Voorwaarden Groep organiseert de gemeente daarom begin 2024 bijeenkomsten in de dorpen. Ook komt er een speciale jongerenbijeenkomst voor jongeren van 15 tot en met 29 jaar om ze bij te praten en hun mening te horen over de verschillende projecten en de vervolgaanpak.

▶ Aanbieden Borselse en Zeeuwse Voorwaarden aan het Rijk
In maart/april 2024 overhandigen de gemeente Borsele en de provincie Zeeland in gezamenlijkheid hun voorwaardenpakketten aan het Rijk. De provincie en de gemeente trekken samen op met een krachtige boodschap vanuit de regio. Het concrete verzoek aan het Rijk wordt: kom voor het zomerreces van 2024 met een eerste inhoudelijke reactie.

▶ Gesprekken over Rijk-Regiopakket
In de tweede helft van 2024 gaan de gemeente Borsele en provincie Zeeland met het Rijk in gesprek over de voorwaarden. Doel is om te komen tot een Rijk-Regiopakket met voorwaarden en maatregelen waarover overeenstemming is. Het streven is dat het Rijk-Regiopakket gelijktijdig met het besluit van het Rijk over de definitieve locatie voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales wordt vastgesteld. Dit is naar verwachting in de eerste helft van 2025.

▶ Lokaal Impact Rapport
De gemeente laat in 2024 samen met de provincie, en mogelijk ook het Rijk, een Lokaal Impact Rapport opstellen. Dit is een onderzoek naar de impact van de grootschalige energietransitieprojecten op de regio en mogelijke maatregelen die de negatieve effecten voorkomen of verminderen, bijvoorbeeld rond woningbouw, mobiliteit, onderwijs, gezondheidszorg, leefbaarheid, natuur en landschap. Het rapport kan helpen bij het verder concretiseren van de voorwaarden. 

▶ Nulmeting
De gemeente Borsele gaat zich hard maken voor het uitvoeren van een nulmeting. Deze brengt de huidige situatie in beeld en biedt daarmee een objectief en feitelijk ijkpunt voor de toekomst. Het lijkt de gemeente logisch dat het Rijk hierin het voortouw neemt.

▶ Samen met inwoners
Actieve en zichtbare betrokkenheid van inwoners is cruciaal om de politiek in Den Haag ervan te doordringen dat de bouw van nieuwe kerncentrales en de komst van alle andere energieprojecten, alleen mogelijk is in combinatie met een goed en omvangrijk Rijk-Regiopakket. Daarom is het voornemen om eind 2024 of begin 2025 opnieuw de Borselse Voorwaarden Groep te betrekken. Dan is nieuwe informatie beschikbaar uit diverse studies en het Lokaal Impact Rapport, en krijgt het Rijk-Regiopakket vorm. 

▶ Gebiedsinvestering Netten op Zee
Het kabinet stelt 500 miljoen euro beschikbaar voor gebiedsinvesteringen in de omgeving van de vijf aanlandlocaties van de windparken op zee. Doel is om de leefkwaliteit in de omgeving van deze aanlandlocaties te verbeteren. Voor de regio’s Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland is voor de eerste tranche 50 miljoen euro beschikbaar. Naar verwachting krijgt de gemeente Borsele circa 20 miljoen euro. Eén van de initiatieven die de gemeente Borsele graag wil financieren vanuit deze bijdrage is een Lokaal Impact Fonds. Dit fonds ondersteunt kleinschalige lokale initiatieven die de leefomgeving, leefbaarheid en sociale cohesie versterken.

▶ Gebiedsgerichte uitwerking Sloerand-zone
In oktober 2023 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie Borsele vast. Onderdeel is het maken van een gebiedsgerichte uitwerking (gebiedsvisie) voor de Sloerand-zone. Ook in de Borselse Voorwaarden staat de wens om de groene buffer (Sloerand) tussen het industriegebied en de dorpen af te maken. Begin 2024 maakt de gemeente een plan van aanpak.

 

Besluitvorming

Het voorstel voor het vaststellen van de Borsele Voorwaarden staat geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 11 januari 2024. De bijeenkomst start om 20.00 uur, is openbaar en vindt plaats in de raadsboerderij ’t Hof Stenevate, Stenevate 9 in Heinkenszand. Er is beperkt plek voor publiek. Via de website van de gemeenteraad is de bijeenkomst live te volgen of op een later moment terug te kijken. 

Lees het raadsvoorstel, de vervolgaanpak en verdere bijlages (agendapunt 6)