Bezwaar en beroep

Algemeen

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Borsele, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

Hoe dien ik een bezwaar in?

Een bezwaarschrift moet u schriftelijk binnen zes weken na bekendmaking op de voorgeschreven wijze van het besluit indienen. Een besluit waartegen u bezwaar kunt maken is bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor uw buren, het weigeren van een subsidie of een verkeersbesluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Soms is tegen besluit niet eerst bezwaar mogelijk bij de gemeente, maar moet u meteen beroep instellen bij de rechtbank of de Raad van State. Dit staat dan in het besluit vermeld.

Let op: het dienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking! Indien er sprake is van spoedeisendheid, dient u een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Procedure behandeling bezwaarschrift

Na ontvangst krijgt u binnen één week een ontvangstbevestiging. Indien er onduidelijkheden zijn of er nog relevante informatie nodig is, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bezwaar aan te vullen. In de gemeente Borsele adviseert een onafhankelijke commissie over uw bezwaar, namelijk de commissie bezwaarschriften. Na het indienen van bezwaar wordt u in de meeste gevallen uitgenodigd voor een hoorzitting van deze commissie. Op die manier kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. Na de hoorzitting bespreekt en besluit de commissie in beslotenheid over het uit te brengen advies. Vervolgens zal het advies worden geformuleerd. Het advies wordt daarna uitgebracht aan de gemeente. Daaropvolgend neemt de gemeente een beslissing op bezwaar. In de beslissing op bezwaar wordt aangegeven of de gemeente Borsele juridisch de juiste beslissing heeft genomen. Deze beslissing op bezwaar wordt u toegezonden, samen met het verslag van de hoorzitting en het advies van de commissie.

Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar kunt u beroep instellen. U doet dit bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. U dient het beroep binnen zes weken in te dienen. In het beroepschrift zet u waarom u het met de beslissing op het bezwaar niet eens bent. U moet ook een kopie van de beslissing op het bezwaar meesturen. Klik op de knop hieronder voor uitgebreide informatie over de beroepsprocedure bestuursrecht.

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften is door de gemeenteraad ingesteld en bestaat uit onafhankelijke leden die door het college zijn benoemd.

De leden van de commissie bezwaarschriften zijn:

  • Mevrouw mr. M.W.A. Verhaard, voorzitter;
  • Mevrouw mr. D.M.B. de Cruz-Blaha, plaatsvervangend voorzitter en tevens lid;
  • De heer mr. M.A.M. Huijgens, lid;
  • Mevrouw mr. E. Steketee, lid;
  • De heer M.A. Bode, lid.

Contact

Het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie is gevestigd bij de gemeente Borsele. U kunt contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevrouw M. Dierickx via telefoonnummer (0113) 23 83 83 of per email via info@borsele.nl.