Biodiversiteit

Biodiversiteit is kortgezegd het aantal verschillende inheemse plant- en diersoorten dat voorkomt in een gebied. Een hoge diversiteit is van belang voor een stabiel ecosysteem, een goed functionerende voedselketen en natuurlijke processen waaronder fruitbestuiving.

Wat is het probleem?

Wereldwijd is sprake van een afnemende biodiversiteit, een zorgelijke ontwikkeling. Tot de belangrijkste oorzaken behoren: versnippering van leefgebieden, overbemesting en chemische bestrijdingsmiddelen.

Wat doen we er aan?

Het aanpakken van problemen bij de bron is altijd het meest effectief. Met maatregelen in het landelijk gebied is daarom veel te bereiken. Uit onderzoek blijkt echter ook dat tuinen en openbaar groen in dorp en stad kansen bieden voor meer biodiversiteit. Daarvoor hebben we iedereen nodig. Ook de gemeente Borsele draagt zijn steentje bij. De bij is onze Borselse ambassadeur; een indicator voor de algehele toestand van de biodiversiteit in een gebied. In diverse beleidsdocumenten onderkent de gemeente Borsele het belang van maatregelen die de leefomgeving van de bij versterken, om zo de neerwaartse tendens te stoppen. Maar wat doen we dan zoal?

  • We vormen strakgemaaide gazons om tot ecologisch beheerde graslanden.
  • We zorgen voor gelaagdheid in dorpsbossen door gebruik te maken van een kruidlaag, zoom, mantel en kern.
  • We ontwikkelen glooiende randen aan bosplantsoensingels.
  • We houden knotwilgen en oude hoogstamfruitbomen in stand.
  • We kiezen voor inheemse planten en struiken, een brede bloeiboog en besdragende beplanting.
  • We werken volgens een gedragscode, voortvloeiende uit de wet Natuurbescherming.
  • We ondersteunen het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’, voor meer biodiversiteit in de fruitteelt.

We zijn ons ervan bewust dat het altijd beter kan en staan daarom open voor uw suggesties. Deze kunt u sturen naar: info@borsele.nl

Wat kunt u zelf doen?

Bedenk dat eerst de flora (planten) op orde moet zijn, dan volgt de fauna (het dierenrijk) vanzelf. Voldoende voedsel, nest/broedmogelijkheden en veilige opgroei-omstandigheden zijn immers in het groen te vinden. Een kleine greep uit de mogelijkheden:

  • Haal tegels weg uit voor- en achtertuin, kies eventueel voor waterdoorlatende verharding.
  • Plant een boom in de tuin. Er is altijd een geschikte boom die past bij uw situatie.