Financiële gang van zaken

Algemeen

In het kader van de Gemeentewet is de gemeenteraad verplicht om jaarlijks een begroting van baten en lasten vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af over de doeltreffendheid van het beleid. Ze leggen de gemeenterekening voor aan de raad, na het einde van het begrotingsjaar. De raad krijgt niet alleen de begroting en de jaarrekening aangeboden. Ook krijgen ze ieder jaar een Kadernota en een rapportage. Deze zijn niet verplicht voorgeschreven.

Kadernota

De Kadernota geeft in hoofdlijnen het te voeren gemeentelijk beleid op de verschillende beleidsvelden. Het geeft de financiële gevolgen aan voor de komende vier jaar. De Kadernota wordt aan de raad ter vaststelling aangeboden en eventueel gewijzigd vastgesteld. Dit gebeurt meestal in een vergadering in juni of juli. De begroting is gebaseerd op de Kadernota.

Begroting

In de begroting staat de uitwerking van het voorgenomen beleid uit de kadernota. Nieuwe beleidsvoornemens staan in de 1e begrotingswijziging. Soms kan het noodzakelijk zijn de begroting op onderdelen aan te passen. Bij de gemeentebegroting hoort een aanbiedingsbrief. Hierin worden de wijzigingen nader toegelicht.

Wij hebben in Borsele een Programmabegroting. Deze is sinds 2004 verplicht.
De Programmabegroting is onderverdeeld in programma's en paragrafen. In de programma's zijn alle beleidsdoelen met de daarbij behorende geldstromen verwerkt. In de paragrafen worden dwarsdoorsnedes uit de begroting gemaakt. Hieronder staan de programma's en paragrafen genoemd, die de begroting vormen.

Programma's

Bestuur Cultuur, recreatie en sport
Veiligheid Werk en Inkomen
Verkeer en Openbare ruimte Welzijn en Zorg
Lokale economie Milieu
Onderwijs Bouwen aan ruimte


Paragrafen

Weerstandsvermogen Verbonden partijen
Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid
Financiering Lokale heffingen
Bedrijfsvoering  


Productenraming

De Programmabegroting is de begroting van de raad. Er is ook een begroting van het college van burgemeester en wethouders. Deze begroting heet productenraming.   Een verdere verdeling is gemaakt en vastgelegd in de Afdelingsplannen.

In de beleidstaken staat per beleidsveld nader omschreven welk doel wordt nagestreefd. Ook hoe hieraan invulling wordt gegeven en welk effect gewenst is. Het wordt voorzien van een overzicht financiële gevolgen, kengetallen en de onderliggende beheersproducten. Een beheersproduct is een geheel van verschillende soorten activiteiten die uiteindelijk tot één eindproduct leiden. De verschillende soorten werkzaamheden worden beschreven in de zogenaamde activiteitenplannen of afdelingsplannen. De afzonderlijke afdelingen van onze gemeente schrijven die plannen.

Door het vaststellen van de begroting geeft de raad het college van burgemeester en wethouders toestemming om de uitgaven te doen. De raad moet voor 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar hiertoe besluiten. Vervolgens stuurt zij de gemeentebegroting aan het college van Gedeputeerde Staten ter mededeling. Het college van Gedeputeerde Staten kan besluiten geen goedkeuring aan de begroting te geven. Zij kunnen dit doen als naar hun mening de begroting niet in evenwicht is, en als blijkt uit de meerjarenraming dat dit op termijn ook niet zo zal zijn.

Rapportage

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad over de uitvoering van de beleidsvoornemens en de eventuele financiële gevolgen hiervan. Zij houden de raad op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De rapportage wordt gemaakt naar de situatie per 1 augustus.

Jaarrekening

De jaarrekening is de verslaglegging van het financiële beheer. Hij moet inzicht geven in de doeltreffendheid van het gevoerde beleid. De indeling van de gemeenterekening is gelijk aan die van de begroting. De jaarrekening wordt door een accountant gecontroleerd. Hij voegt een rapport van bevindingen en een accountantsverklaring toe. De jaarrekening moet voor 15 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, door de gemeenteraad vastgesteld worden. De jaarstukken worden ter kennisname aan het college van Gedeputeerde Staten gezonden.