Gemeente Borsele dient zienswijze voor bedrijfsduurverlenging huidige kerncentrale in: integraliteit voorop

Gemeente Borsele heeft een zienswijze ingediend voor de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, concept NRD, voor het langer openhouden van de huidige kerncentrale. Een concept NRD is te vergelijken met een inhoudsopgave. Die onderwerpen die nu genoemd worden op de ‘inhoudsopgave’ worden later onderzocht in de milieueffect onderzoeken.

Langer openhouden van Kerncentrale Borssele

Het kabinet heeft aangegeven de huidige kerncentrale, kerncentrale Borssele, langer open te willen houden. Om dit te bereiken moet de kernenergiewet aangepast worden. De kerncentrale mag namelijk vanuit de huidige wet  tot 31 december 2033 open blijven. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat, publiceerde de concept NRD op 31 mei jl. Dit is de eerste formele stap om een eventuele bedrijfsduurverlenging mogelijk te maken.

Ingediende zienswijze van gemeente Borsele

Van 31 mei tot 11 juli a.s. kunnen inwoners van gemeente Borsele en belanghebbenden, een zienswijze indienen. Een zienswijze is een formeel inspraakmoment. Iedereen die een zienswijze indient, krijgt daarop ook reactie.

Gemeente Borsele diende een zienswijze in. Deze zienswijze vindt u hier.  In de zienswijze geeft de gemeente Borsele aan dat zij integraliteit zeer belangrijk vindt.

De gemeente telt zeven Rijkscoördinatieregeling-procedures op haar grondgebied, die de komende jaren deels parallel en deels volgtijdelijk worden doorlopen. De ruimte voor alle ontwikkelingen is beperkt en gronden kun je maar één keer gebruiken.

De concept NRD van het Rijk is gericht op de bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale en andere ontwikkelingen worden beperkt meegenomen in de beoordeling van de milieueffecten. De gemeente doet de suggestie om andere ontwikkelingen, zoals de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales, als scenario op te nemen in het MER (milieueffectrapport) voor de bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale. 

Zienswijze indienen

Wilt u ook een zienswijze indienen? Ga naar Platformparticipatie en dien uw zienswijze in tot en met 11 juli a.s.