Gemeente Borsele ontvangt subsidie voor klimaatstraat Nieuwdorp!

We ontvangen een subsidie van 100.000 euro van de Provincie Zeeland. Dit geld zetten we in voor de realisatie van de duurzame klimaatstraat in Nieuwdorp en voor het ontwikkelen van een procesaanpak. Deze procesaanpak is een beschrijving/stappenplan voor het herinrichten van een bestaande straat naar een klimaatadaptatieve straat waarin ook rekening gehouden wordt met de energietransitie. De procesaanpak wordt gedeeld en gepresenteerd binnen de communicatie werkgroep KasZ(klimaatadaptatie strategie zeeland) om Zeeuwse te overheden te informeren en inspireren. Door deze aanpak kunnen wij een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

In de Prinses Margrietstraat en Hertenweg worden maatregelen voor klimaatadaptatie en energietransitie in de praktijk gebracht. Wateroverlast, droogte en hittestress worden voorkomen met meer openbaar groen zoals klimaatbestendige bomen, minder verharding en ruimte voor wateropvang. Daarnaast zorgen milieuvriendelijke openbare verlichting en laadpalen voor een duurzame energievoorziening in Nieuwdorp. De Provincie stelt €100.000 beschikbaar voor de uitvoering van de maatregelen en onze klimaatstraat dient op deze manier als voorbeeldproject voor andere Zeeuwse overheden.

Hoe gaan we de subsidie inzetten?

In de Prinses Margrietstraat  zijn in 2020 al maatregelen genomen om deze klimaatadapatief te maken zoals een vernieuwde parkeerplaats. Met het geld vanuit de provincie gaan we dit verder vormgeven. Aan de evenzijde maken de tegels over de gehele lengte van de straat plaats voor een wadi. De wadi wordt ingeplant met klimaatbestendige bomen en vaste planten. Onder de wadi wordt een infiltratieriool aangelegd over de gehele lengte van de straat. Om de bomen meer kans te geven en wortelopdruk te voorkomen vervangen we de bestaande ondergrond voor bomengranulaat. Hiermee wordt de infiltratiecapaciteit (K-waarde) van de ondergrond flink verhoogd. Door de aanleg van de wadi/ groenstrook neemt het totale oppervlakte aan verharding sterk af.

Achter de woningen aan de evenzijde wordt de sloot verdiept om de doorstroming te verbeteren. De verkeersdrempel wordt verwijderd zodat het water natuurlijk af kan vloeien naar het dorpsbos/moerasbos MSP. Er wordt gestreefd om een strook grond aan te kopen aan de Hertenweg zodat het water ook naar het Sloebos kan afvloeien. Om de parkeerdruk te verminderen worden er bij de sportvelden extra parkeerplaatsen aangelegd. Deze parkeerplaatsen bestaan uit grasdoorgroeistenen.

Informatiebijeenkomst en workshops

De bewoners van de prinses Margrietstraat worden ook betrokken. Zo zijn er al diverse informatiebijeenkomsten en workshops georganiseerd. Om inwoners te stimuleren hun tuin klimaatbestendig in te richten organiseren we een workshop. Bewoners ontvangen een schetsontwerp hoe ze hun tuin klimaatbestendig kunnen maken.