Gemeenteraad Borsele omarmt de Borselse Voorwaarden

De gemeenteraad van Borsele stelde in de raadvergadering van 11 januari de Borselse Voorwaarden unaniem en ongewijzigd vast. De waardering voor de inzet en het resultaat van de Borselse Voorwaarden Groep was zeer groot. Alle raadsfracties waren het erover eens dat de Borselse Voorwaarden zeer waardevol zijn en een stevig uitgangspunt vormen voor de gesprekken met het Rijk. Ze stellen duidelijke kaders en verwachtingen. En ze zorgen dat, áls initiatieven doorgaan, dit op een acceptabele manier gebeurt en bovendien positief moeten bijdragen aan de Borselse gemeenschap, de natuur, het landschap, de economie en het milieu.

Vervolgaanpak Borselse Voorwaarden

De gemeenteraad stemde ook in met de ‘Vervolgaanpak Borselse Voorwaarden’, want een aantal voorwaarden vraagt om verder onderzoek en uitwerking. De vervolgaanpak kent acties als het maken van een Lokaal Impact Rapport en een nulmeting, en het instellen van een Lokaal Impact Fonds Borsele. De gemeenteraad onderkent bovendien dat nieuwe informatie uit de diverse studies aanleiding kan zijn tot het aanscherpen, bijstellen of toevoegen van voorwaarden. Daarbij wil de gemeenteraad dan opnieuw de Borselse Voorwaarden Groep betrekken. 

 

Aanbieden Borselse en Zeeuwse Voorwaarden aan het Rijk

In maart/april 2024 overhandigen de gemeente Borsele en de provincie Zeeland samen hun voorwaardenpakketten aan het Rijk. Het Rijk wordt gevraagd om voor het zomerreces van 2024 met een eerste inhoudelijke reactie te komen. In de tweede helft van 2024 gaan de gemeente Borsele en provincie Zeeland met het Rijk in gesprek over de voorwaarden. Het streven is dat er een Rijk-Regiopakket met maatregelen en afspraken ligt op het moment dat het Rijk de definitieve locatiekeuze voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales neemt. Dit is naar verwachting in de eerste helft van 2025.

 

Duurzame en leefbare toekomst waarborgen

Het gaat om in totaal 39 Borselse Voorwaarden voor grootschalige (energie)projecten op Borsels grondgebied opgesteld door de Borselse Voorwaarden Groep, een groep van 100 inwoners die werden bijgestaan door 15 lokale experts. De voorwaarden die de groep formuleerde, zijn zeer divers. Denk aan ‘bouwen binnen de grenzen van het Sloegebied’, ‘geen impact op het huidige landschap: geen hoogspanningsmasten en koeltorens’, ‘waarborgen van de sociale veiligheid’, ‘eerlijke en begrijpelijk communicatie over alle projecten’, ‘behouden en uitbreiden openbaar vervoer’, ‘bovenwettelijke ruimtelijke compensatie’ en ‘behoud en versterken van voorzieningen’. Allemaal voorwaarden om een duurzame en leefbare toekomst te waarborgen te midden van alle ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. 

Via de website van de gemeenteraad is de raadsvergadering van 11 januari terug te kijken. Lees de Borselse Voorwaarden en de Vervolgaanpak Borselse Voorwaarden.