Informatiebijeenkomsten dijkversterking Zak van Zuid-Beveland

Waterschap Scheldestromen organiseert op 23 mei en op 29 mei twee informatiebijeenkomsten. Donderdag 23 mei in het Dorpshuis D’n Ostpit in Oudelande en op woensdag 29 mei in het Dorpshuis Vijverzicht in Borssele. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op hoe het waterschap in de toekomst een veilige en toekomstbestendige dijk in de Zak van Zuid-Beveland wil realiseren en op welke manier de omgeving hier een rol in kan spelen. Inwoners en belanghebbenden uit de dorpen zijn van harte uitgenodigd om op deze avonden van 19.00 uur tot 20.30 uur aanwezig te zijn.

In contact met de omgeving 

Tijdens alle bijeenkomsten kunnen ideeën en vragen door belanghebbenden worden ingebracht. Daarnaast kunnen vragen via email vragen worden gesteld aan het projectteam. Ook kunnen belangstellenden zich via een aanmeldlink inschrijven voor nieuwsbrieven en feedback geven aan het waterschap over manier vaninformatievoorziening via een tevredenheidspanel.  

Meer informatie over het project 

Het hele project dijkversterking Zak van Zuid-Beveland bestaat uit drie fasen. Momenteel bevindt het zich in de verkenningsfase (2024-2026), daarna volgt de planuitwerkingsfase (2027-2028), waarna naar verwachting in 2029 gestart wordt met het voorbereiden van de uitvoering in 2030.   

Omdat negen dijkvakken met een totale lengte van circa 16 km, in de Zak van Zuid-Beveland niet meer aan de streng geldende veiligheidsnormen voldoen moeten ze worden versterkt; een omvangrijk project met impact op de omgeving. De te versterken dijkvakken liggen tussen Hansweert en de kerncentrale Borssele.  

Het project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een alliantie tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat die samenwerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. 

Voordat met de uitwerking van een ontwerp en de werkzaamheden kan worden begonnen, onderzoekt het waterschap in de verkenningsfase eerst samen met de omgeving de mogelijke kansrijke oplossingen. Het doel van de verkenningsfase is om uiteindelijk te komen tot een voorkeursalternatief dat wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit is de manier waarop per dijkvak de dijk versterkt gaat worden. 

In een volgende fase, de planuitwerking (periode 2027-2028), wordt een voorkeursalternatief uitgewerkt tot een ontwerp. Het doel van de planuitwerkingsfase is het nemen van van een projectbesluit (voorheen projectplan Waterwet) door het dagelijks bestuur van het waterschap.   


De realisatie (voorbereiding en uitvoering) van de dijkversterking is voorzien in de periode 2029-2033.