Omgevingsloket

Naar verwachti­ng geldt vanaf 1 januari 2024 de nieuwe Omgevings­wet. Tot die datum kunt u aanvragen indienen via Omgevings­loket online. Daarna kan dat met het nieuwe Omgevings­loket. Meer informati­e

Als inwoner van Nederland wil je wonen en werken in een prettige leefomgeving. Maar Nederland is klein en dichtbevolkt. Dit betekent dat bijvoorbeeld een gemeente niet alles kan doen of goed kan vinden wat je als inwoner zou willen. Het toewijzen van een stuk bos als recreatiegebied, bijvoorbeeld. De Omgevingswet helpt om te bepalen welke ideeën er wel of niet worden uitgevoerd in een bepaald gebied. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Zo verbeteren we samen onze leefomgeving.

Kwaliteit boven alles

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt verschillende wetten over bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, wonen, energie, milieu, water en natuur. Er blijft maar één wet over. Deze wet komt met een handzaam pakket aan wet- en regelgeving. Hierdoor is het makkelijk om kansen en ideeën die de leefomgeving verbeteren, te realiseren. Heb jij als inwoner een goed idee? Via snelle procedures weet je eerder én beter waar je aan toe bent.

Eén loket

Heb je een idee voor jouw leefomgeving? Toets dit straks eenvoudig op haalbaarheid via een online loket: het omgevingsloket. Hier zie je ook welke regels er gelden op de locatie waar jij je idee wilt uitvoeren en of je een vergunning nodig hebt.