Planschade

Algemeen

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Plannen

De ruimtelijke plannen waarbij planschade kan ontstaan, zijn in de wet vastgelegd. Het kan gaan om:

 • een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
 • het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning;
 • een bepaling uit een provinciale verordening;
 • een bepaling uit een exploitatieplan;
 • een koninklijk besluit.

Schade

De schade kan bestaan uit:

 • Inkomensderving. Dit is bijvoorbeeld het geval als een onderneming minder inkomsten heeft door het plan.
 • Vermindering van de waarde van een onroerende zaak. Dit is bijvoorbeeld het geval als een huis minder waard wordt.

Tegemoetkoming schade

U kunt een tegemoetkoming in de schade krijgen als de schade niet voor uw rekening hoor, of niet op een andere manier is verzekerd.

In deze gevallen kunt u geen tegemoetkoming krijgen:

 • Bij schade in de vorm van inkomensderving: Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van uw inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade blijft voor uw eigen rekening.
 • Bij schade in de vorm van waardevermindering van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis): Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade blijft voor uw eigen rekening. Anders ligt dit als de waardevermindering het gevolg is van de bestemming van de tot de onroerende zaak behorende grond of van op de onroerende zaak betrekking hebbende regels van het bestemmingsplan of inpassingsplan

Verzoek indienen

Een verzoek tot tegemoetkoming in de schade moet binnen vijf jaar nadat  de schadeoorzaak onherroepelijk is geworden ingediend worden. Een schadeoorzaak kan bijvoorbeeld zijn gelegen in een bestemmingsplan.

Het indienen van een verzoek is vormvrij. Het verzoek moet minimaal een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming bevatten. Aan het indienen van een verzoek om tegemoetkoming in schade is een recht verschuldigd. Dit verschuldigde recht wordt teruggestort als op het verzoek geheel of ten dele positief wordt beslist. Neem contact met ons op over mogelijke indieningsvereisten en het verdere verloop van de procedure.

Als u de mogelijkheid had om de schade te beperken, wordt dit meegewogen in de beslissing om een tegemoetkoming in de schade toe te kennen. De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar. Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken

Voorwaarden aan verzoek

Vermeldt in uw verzoek om tegemoetkoming in de schade in ieder geval de volgende gegevens:

 • Door welk ruimtelijk plan uw schade is ontstaan.
 • De aard van uw schade.
 • Motivering en onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming.
 • Gegevens over de locatie waar uw schade hebt geleden (eventueel met kadastraal nummer).
 • Uw bankrekeningnummer.