Promotiemateriaal laten plaatsen

In gemeente Borsele kunt u uw politieke partij voor de verkiezingen van het Europees Parlement op twee manieren promoten in de openbare ruimte. Een spandoek (voorheen aanplakborden) en sandwichborden.

Spandoeken

Per kern wordt gebruik gemaakt van een spandoek, waar van elke politieke partij één biljet wordt afgebeeld. Deze spandoeken worden in een frame geplaatst en kort na de verkiezingen weer verwijderd. De gemeente verzorgt dit, de politieke partijen worden benaderd voor het aanleveren van een digitale poster.

Heeft u vragen over deze spandoeken? Neem dan contact op met Manouk Tanis van team Burgerzaken 06-42389272 of stuur een mail aan mtanis@borsele.nl.

Sandwichborden

In het geval van promotie voor onder meer verkiezingsborden, debatten en andere verkiezing gerelateerde activiteiten, is het op grond van artikel 2:42 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening toegestaan om sandwichborden te plaatsen in de kernen van de gemeente Borsele.

Hieraan worden de volgende voorschriften verbonden:

 • Het is toegestaan maximaal 30 borden op de daartoe bestemde locaties verspreid over de kernen in de gemeente Borsele te plaatsen;
 • De borden moeten binnen de bebouwde kom worden geplaatst. Indien er borden worden geplaatst op een weg die niet in beheer is bij de gemeente, moet er eerst toestemming worden gevraagd aan de betreffende wegbeheerder namelijk het Waterschap of de Provincie;
 • Bij de plaatsing van de borden moeten de redelijkerwijs mogelijke maatregelen worden getroffen ten einde te voorkomen, dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning;
 • De borden dienen verkeersveilig te worden geplaatst. Dit houdt in dat het bord niet op de rijbaan mag uitsteken/overhangen; de doorgang voor (minder)validen op trottoirs toegankelijk blijft en het zicht op verkeersborden niet ontnomen mag worden;
 • Het plaatsen van zelfstandige borden in de grond is niet toegestaan. Het is alleen toegestaan borden aan lantaarnpalen te bevestigen (niet aan verkeersborden, bomen, etc.);
 • De borden dienen minimaal 200 meter uit elkaar te staan, dit om vervuiling van het straatbeeld te voorkomen;
 • Ter voorkoming van schade aan lantaarnpalen mogen de borden uitsluitend met zachte bevestigingsmaterialen, bijvoorbeeld touw of plastic, worden bevestigd. Voorts moeten bij gebruikmaking van ladders de raakvlakken met lantaarnpalen met zachte materialen zijn afgedekt;
 • De borden moeten uiterlijk op de laatste dag waarop de toestemming geldig is, worden verwijderd. In het geval niet aan dit voorschrift wordt voldaan zullen de borden zonder voorafgaande waarschuwing door de gemeente worden verwijderd, waarbij de kosten voor uw rekening komen;
 • De afmetingen van de borden mogen niet meer dan 1 meter bij 1 meter bedragen;
 • Eventuele bevelen en/of aanwijzingen van de politie en van medewerkers van de gemeente Borsele moeten meteen worden opgevolgd;
 • De borden zijn uitsluitend te plaatsen in de periode 6 mei tot en met 7 juni 2024.

De aanvraagprocedure verloopt middels het verzoeken om een ontheffing in de zin van artikel 2.42 APV. Een verzoek hiertoe kan tot uiterlijk 1 mei 2024 worden gedaan per e-mail naar skasiemkhan@borsele.nl. De borden kunnen vanaf 6 mei 2024 worden geplaatst op de daartoe bestemde locaties in de betreffende kernen.

Vragen?

Heeft u nog vragen na het lezen van bovenstaande punten? Neem dan contact op met de heer S. Kasiemkhan van team Vergunningen en Veiligheid via 06 –52 56 09 45 of stuur een mail naar skasiemkhan@borsele.nl.