Raadscyclus

Informatiebijeenkomst

Afvaardigingen van de raad en collegeleden informeren de raad over actuele onderwerpen. Uiteraard zijn ook overige belangstellenden welkom op een informatiebijeenkomst. De data en onderwerpen van deze avonden worden in de Bevelandse Bode en op deze website gepubliceerd. Ditzelfde geldt voor de kaderstellende avonden.

Raadsbijeenkomsten

Iedere donderdagavond komen de raadsleden bij elkaar. Eén keer per maand vindt de raadsvergadering plaats. De andere avonden worden besteed aan informatiebijeenkomsten, fractieavonden, presidium, het raadsledenspreekuur en fractieavonden. De raadsvergaderingen en informatiebijeenkomsten zijn openbaar. U bent tijdens deze avonden van harte welkom. De uitnodiging voor de raadsvergadering vindt u in de Bevelandse Bode.

Raadsvergadering

Deze wordt eens in de maand gehouden op een donderdag. De vergadering begint altijd met het spreekrecht voor de publieke tribune. U kunt hier inspreken over punten die op de agenda staan. U mag ook uw mening geven over onderwerpen die daar niet op voorkomen. Vervolgens worden de punten op de agenda afgehandeld. Eerst de punten waar geen van de raadsleden het woord over heeft gevraagd. Daarna volgen de agendapunten waar de raadsleden wel over willen discussiëren.

Tijdens de raadsvergadering komt het geregeld voor dat een schorsing wordt gevraagd. Deze schorsing kan gebruikt worden om voor de daadwerkelijke besluitvorming contact te hebben tussen raadsleden en publiek. Bovendien hebben de fracties tijdens een schorsing de gelegenheid om zich intern en/of onderling te beraden. Na de schorsing kan er een besluit worden genomen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Met een zekere regelmaat komen de werkzaamheden van de raad terug. De daarbij behorende activiteiten worden dan ook al vroegtijdig ingepland. In dit verband kunnen we noemen:

  • bijeenkomsten van het raadspresidium, een soort dagelijks bestuur van de raad dat allerlei interne aangelegenheden van de raad bespreekt;
  • de besluitvormende raadsvergaderingen;
  • informatieavonden en kaderstellende avonden;
  • fractieavonden;
  • werkbezoeken.

Fractieavonden

Voor intern beraad van de fracties worden fractieavonden gehouden. Wilt u daarbij aanwezig zijn om uw belangen te behartigen? Neemt u dan contact op met de desbetreffende fractievoorzitter.

Gemeenteraadsspreekuur

Iedere maand vindt op donderdagavond het gemeenteraadsspreekuur plaats. De exacte data van de spreekuren staan vermeld in de vergaderkalender. Insprekers dienen zich uiterlijk de woensdag voorafgaand aan het spreekuur vóór 08.00 uur aan te melden bij Manon Sinke of Ilona Vermue, tel. 0113-238487 of griffie@borsele.nl. Het spreekuur begint om 19.30 uur. Als u van dit spreekuur gebruik wilt maken, moet u vooraf een afspraak maken onder vermelding van het onderwerp, uw adres en telefoongegevens.

Tijdens dit spreekuur is van iedere in de raad vertegenwoordigde partij één lid aanwezig. U kunt vragen, kritiek of ideeën aan de leden voorleggen. De aanwezige leden van het spreekuur nemen tijdens het spreekuur geen standpunt in over hetgeen is ingesproken. Zij nemen hetgeen in het spreekuur is besproken mee naar de fractievergadering waarna de fractie hierover een standpunt kan innemen. Van het spreekuur wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt verspreid onder de inspreker(s), raadsleden, steunfracties en college.

Voor inhoudelijke vragen over het spreekuur kunt u terecht bij de griffier: 0113-238 383.