Reactie gemeente in procedure bouw nieuw 380 kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Het conceptvoorkeursalternatief, het milieueffectrapport en de Integrale Effectenanalyse voor de bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation in de omgeving van het Sloegebied liggen tot en met 20 juni ter inzage. Iedereen die wil, kan een reactie indienen. Wij dienden als gemeente ook een reactie in. Wij zijn blij met de conceptvoorkeurslocatie Liechtensteinweg. Deze locatie heeft ook onze voorkeur. We kunnen ons echter absoluut niet vinden in de vermelding dat de uitkomsten van het congestiemanagement-onderzoek mogelijk tot gevolg hebben dat er minder hoogspanningsmasten en bovengrondse hoogspanningslijnen zullen verdwijnen.

In de milieueffectrapportage fase 1 en de Integrale Effectenanalyse is als uitgangspunt genomen dat er minimaal 21 masten en minimaal 6 kilometer aan bovengrondse hoogspanningslijnen op het grondgebied van de gemeente Borsele zullen verdwijnen. Dit door hoogspanningslijnen ondergronds te brengen (verkabelen). Met dit uitgangspunt is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT draagvlak gecreëerd voor dit project én zijn verwachtingen gewekt bij ons en onze inwoners.

Oorspronkelijke uitgangspunt behouden

Vanuit het oogpunt van behoud en versterken van de leefkwaliteit in Borsele dringen wij er dan ook bij het ministerie van EZK en TenneT op aan om het oorspronkelijk idee van verkabelen als uitgangspunt te behouden in de verdere planuitwerking, inpassing van het voorkeursalternatief en in de milieueffectrapportage fase 2.

Lees hieronder onze volledige reactie:

Reactie gemeente Borsele in procedure bouw nieuw 380kV-hoogsspanningsstation omgeving Sloegebied