Regels en beleid onderwijs

We willen voor de inwoners van de gemeente Borsele goed bereikbare voorzieningen van goede kwaliteit. We willen kinderen kansen bieden zich optimaal te ontwikkelen, zodat ze op volwaardige wijze kunnen participeren in de maatschappij.

We willen dit doen door:

  • Zorg te dragen voor een goed bereikbare sociale infrastructuur van goede kwaliteit.
  • Het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen.
  • Het voorkomen en bestrijden van (onderwijs)achterstanden.
  • Het realiseren van een ononderbroken onderwijsloopbaan.
  • Het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen basisscholen en instellingen voor opvang en vrije tijd en eventuele andere partners om een sluitende aanpak te realiseren, met een aanbod van buitenschoolse activiteiten.

Dit kunnen we echter niet alleen bereiken. Hiervoor moeten we samenwerken met in ieder geval de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties.

Schoolbegeleiding

Wij geven al vele jaren subsidie aan twee schoolbegeleidingsdiensten. Dit zijn Driestar Educatief (voor de reformatorische basisscholen) en RPCZ (voor alle andere basisscholen). Deze organisaties ondersteunen de scholen op verschillende terreinen. U kunt denken aan: onderwijsverbetering en schoolontwikkeling, omgaan met leerlingen met problemen en management en organisatie.

Als gemeente hebben wij geen verplichting meer om schoolbegeleiding te subsidiƫren. Wij vinden schoolbegeleiding echter van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de samenhang in ons lokaal onderwijsbeleid.

Leerplicht

Volgens de Leerplichtwet moeten wij toezicht houden op de naleving van de leerplicht. Wij hebben hiervoor het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Oosterschelderegio ingesteld. Dit is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Goes functioneert als centrumgemeente. In de gemeenschappelijke regeling hebben gemeenten een aantal afspraken beschreven voor het RBL. Bijvoorbeeld wat de taken en bevoegdheden zijn van het RBL en hoe het bestuur is samengesteld. Ook staat er beschreven wat de werkwijze van het RBL is en hoe de bekostiging plaatsvindt. De deelnemende gemeenten bepalen samen met het RBL waar de prioriteiten gelegd worden.

Onderwijsachterstandenbeleid

Wij hebben de wettelijke taak om te zorgen voor een goed en een goed bereikbaar voorschools aanbod voor alle jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand. Dit heet voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Wij moeten hierover afspraken maken met de schoolbesturen en de kinderopvang. Daarom hebben we samen met de kinderopvang voor meerdere jaren een beleidsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie vastgesteld. Hierin is opgenomen aan welke onderwerpen er gewerkt gaat worden in de periode 2020 tot en met 2022.

Alle peutergroepen en kinderdagverblijven bieden inmiddels VVE aan. Kinderen die tot de doelgroep behoren, kunnen (gratis) een extra dagdeel VVE krijgen. Kinderen behoren tot de doelgroep als:

  • ze 2 jaar of ouder zijn en niet hoger zitten dan groep 2 op de basisschool;
  • ze het risico lopen om een achterstand te ontwikkelen of deze al hebben opgelopen. Het gaat dan om een achterstand op het gebied van spraak, taal, rekenen, motoriek en/of op het sociaal-emotionele vlak. Het consultatiebureau bepaalt of uw kind tot de doelgroep behoort.

Wij doen ook mee aan het project Boekstart. Ouders met een kind van 3 maanden oud ontvangen een brief met daarin de uitnodiging om het Boekstart-koffertje af te halen en om hun kind lid te maken van de bibliotheek. Op deze wijze wijzen wij ouders van jonge kinderen op het belang van (voor)lezen.