Seniorenraad Borsele

Seniorenraad Borsele

Het gemeentebestuur wil direct advies van een vertegenwoordiging van de senioren in de gemeente over zaken die de senioren betreffen. Senioren willen van hun kant graag gehoord worden door het gemeentebestuur. Daarom is binnen de gemeente de Seniorenraad Borsele actief.

Samenstelling

De Seniorenraad Borsele (verder: de seniorenraad) bestaat momenteel uit 4 leden op persoonlijke titel, 3 leden namens de gezamenlijke ouderenbonden en 2 leden namens de gezamenlijke ouderensociëteiten. De leden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Deze periode loopt gelijk aan de periode van de gemeenteraad.

Taken en bevoegdheden

De seniorenraad komt op voor de belangen van ouderen in de gemeente. Daarnaast vindt de seniorenraad het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook ziet de seniorenraad het als zijn taak om ouderen te ondersteunen, zodat zij nog zoveel mogelijk zelf kunnen doen en kunnen meedoen aan de samenleving. Daarnaast organiseert de seniorenraad educatieve activiteiten (cursussen en voorlichtingsmiddagen) en activiteiten in het kader van ontspanning en ontmoeting. Naast het organiseren van activiteiten, verleent de seniorenraad ook subsidie voor ouderenactiviteiten.
De seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Deze adviezen kunnen gaan over zaken als veiligheid, minimabeleid, woonomgeving, ‘wonen, zorg & welzijn’ en verkeer en vervoer.

Contact

Wilt u meer informatie over de Seniorenraad Borsele? Dan kunt u terecht op de Facebookpagina https://www.facebook.com/Seniorenraad-Borsele
Postadres: Poelvoordestraat 1, 4431 BP 's-Gravenpolder, (0113) 311951.
Voorzitter: Mevrouw L.W.A.Schoone 
Secretaris: De heer D. Koppejan