Sluitende begroting voor 2022

In de raadsvergadering van 4 november 2021 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2022 vastgesteld en kennisgenomen van de meerjarenraming 2023-2025. Hiermee heeft de gemeenteraad haar autorisatiefunctie vervult en toestemming gegeven om de voorgenomen uitgaven te doen. Wij hebben een sluitende begroting! Dit is ook te zien in de bijgevoegde infographic.

Ondanks dat wij een meerjarig sluitende programmabegroting hebben, vallen wij nog steeds onder het preventief toezicht van de provincie Zeeland. Dit betekent dat wij nog steeds niet zomaar nieuwe uitgaven mogen doen. Wij hopen weer onder het normale ‘repressieve’ toezicht te vallen na de jaarrekening 2021. De jaarrekening moet dan wel een positief resultaat laten zien.

We hebben een sluitende begroting, maar toch mogen we deze programmabegroting niet als ‘te rooskleurig’ beschouwen. Er staan namelijk nog veel taakstellingen/bezuinigingen open en/of zijn nog niet gerealiseerd. Nieuwe beleidskeuzes maken, blijft dan ook lastig op dit moment.

Wel zien we genoeg perspectief voor de komende jaren. Voor 2022 hebben we extra middelen vanuit het Rijk ontvangen ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Het structurele karakter van deze middelen laat het huidige kabinet over aan een volgend (nieuw) kabinet. Verder ligt ook de herverdeling van het gemeentefonds nog in het verschiet. Deze uitkomsten zijn nog steeds onzeker.

Kijk voor de volledige begroting op www.borsele.nl/programmabegrotingen

Infographic van de begroting