Subsidie dorpsvernieuwing

Subsidie dorpsvernieuwing

De gemeente Borsele zet zich actief in om woningeigenaren te stimuleren om hun woning aan te pakken en te verbeteren. Het project dorpsvernieuwing (kort gezegd DVN2.0) voorziet in de stimulering van het opknappen en het behoud van woningen en andere gebouwen in de gemeente.

Het project bestaat uit twee (subsidie)regelingen:

Aandachtlocaties

De gemeente benadert zelf actief (woning)eigenaren om tot een verbetering van de woning/het pand te komen. Om te stimuleren kan de gemeente financieel tegemoetkomen. De eigenaar moet onder andere een plan van aanpak overleggen waaruit blijkt dat het pand voldoende verbeterd wordt.

Erfgoedzorg

Borsele hecht veel waarde aan de instandhouding van het cultureel erfgoed dat de gemeente rijk is. De gemeente biedt een financiële tegemoetkoming voor het in stand houden van het erfgoed. Dit in het kader van het restaureren en het behoud van bijzondere panden en onderdelen met monumentale waarde in de gemeente. Hieronder vallen gemeentelijke en rijksmonumenten en beeldbepalende panden. Verder zijn er voorwaarden opgenomen die de gemeente stelt aan het onderhoud van monumenten en het aanwijzen van panden als gemeentelijk monument. Regels die hierbij horen zijn opgenomen in de Erfgoedverordening Borsele 2017.