Ter inzage: concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Radioactief Afval

Elke tien jaar moeten alle EU-lidstaten een Nationaal programma maken voor de opslag en het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Ter voorbereiding laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de milieueffecten van mogelijke beleidskeuzes in kaart brengen. De eerste stap hierin is een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De concept notitie beschrijft waarom het nationaal programma wordt opgesteld, welke milieuaspecten onderzocht gaan worden in de Milieueffectrapportage (MER) en welke beleidskeuzes mogelijk zijn. Van dinsdag 3 oktober tot en met maandag 13 november 2023 kan iedereen een zienswijze indienen over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

 

Participatie- en communicatieplan

Voor het Nationaal programma is ook een participatie- en communicatieplan opgesteld. Dit plan legt uit hoe u informatie over deze procedure krijgt en hoe u kunt reageren. U kunt ook reageren op het participatie- en communicatieplan. Bij iedere stap wordt dit participatie- en communicatieplan bijgewerkt en opnieuw ter inzage gelegd. 

 

Digitale bijeenkomst

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op vrijdag 13 oktober van 15.00 tot 17.00 uur een online informatiebijeenkomst over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Tijdens deze bijeenkomst wordt een korte presentatie gehouden over de concept notitie, het participatie- en communicatieplan en de procedures rondom het Nationaal Programma Radioactief Afval. Tijdens de bijeenkomst is er ook gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 

Meer informatie

Meer informatie over het inzien van documenten, het indienen van een zienswijze, de procedure en de link naar de digitale bijeenkomst is te vinden op: https://platformparticipatie.nl/npra

Wilt u meer weten over het Nationale programma? Ga naar www.overkernenergie.nl/wat-is-kernenergie/radioactief-afval