Tijdelijke bestemmingsplanstop

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders van Borsele heeft besloten om met ingang van 15 september 2023 een bestemmingsplanstop in te voeren. Dit houdt in dat initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan, tijdelijk niet inhoudelijk in behandeling genomen worden. Deze stop duurt tot uiterlijk 1 juni 2024 of zoveel korter als mogelijk is. De reden hiervoor is dat er tijd nodig is om ons goed voor te bereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht is.

Waarom een bestemmingsplanstop?

Achter de schermen zijn we als gemeente druk bezig met de voorbereidingen om op 1 januari 2024 volgens de nieuwe Omgevingswet te kunnen gaan werken. Tot nu toe hebben we alle lopende werkzaamheden door laten gaan én zijn we ons tegelijkertijd aan het voorbereiden. Gebleken is dat het niet lukt om klaar te zijn voor 1 januari 2024 als we nieuwe werkzaamheden blijven oppakken. Het college van B&W heeft daarom besloten om met ingang van 15 september een bestemmingsplanstop in te stellen. 

Wat houdt de bestemmingsplanstop in?

De bestemmingplanstop houdt in dat we nieuwe initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan/omgevingsplan, inhoudelijk niet in behandeling nemen. Deze stop is ingesteld tot uiterlijk 1 juni 2024 of zoveel korter als mogelijk blijkt.
U kunt in deze periode wel een intakegesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek maken we een eerste inschatting van de wenselijkheid van het initiatief. Het staat u vervolgens vrij om alvast uw plannen verder te ontwikkelen. Maar de verder inhoudelijke behandeling wordt uitgesteld tot uiterlijk 1 juni 2024.

Welke initiatieven vallen wel en niet onder de bestemmingsplanstop?

Niet:

  • Projecten, waar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt, vallen niet onder de bestemmingsplanstop en worden wel opgepakt.
  • De nu al lopende initiatieven, die al in een verder stadium zijn en die nog afgedaan kunnen worden onder de huidige wetgeving, pakken we verder inhoudelijk op en handelen we af. 
  • De nu al lopende initiatieven, waarvan de planvorming weliswaar in een gevorderd stadium is, maar die (waarschijnlijk) niet onder de huidige wetgeving kunnen worden afgehandeld, worden ook verder inhoudelijk opgepakt. We verwachten dat deze projecten volgens de nieuwe wetgeving in procedure moeten worden gebracht, waarbij zij gaan dienen als pilotproject.  

Wel:

  • Initiatieven waar eerste, verkennende gesprekken over hebben plaatsgevonden, maar waarvoor het niet haalbaar is om deze nog onder het oude recht in procedure te brengen, vallen onder de bestemmingsplanstop.  
  • Initiatieven, waarvoor de eerste verkennende gesprekken ná 15 september 2023 plaatsvinden, vallen onder de bestemmingsplanstop. 

Hoe lang duurt de bestemmingsplanstop?

De bestemmingsplanstop is ingegaan op 15 september 2023 en duurt tot 1 juni 2024. Uit de evaluatie in het eerste kwartaal van 2024 zal blijken of de stop eerder opgeheven kan worden. 

Wat wordt na de bestemmingsplanstop als eerste opgepakt?

Wanneer de stop is opgeheven, worden in principe initiatieven op basis van de volgende prioritering opgepakt:

  1. Plannen waarover voor 15 september 2023 wel al enige vorm van overleg over heeft plaatsgevonden, maar die niet meer onder de huidige wetgeving konden worden vergund.
  2. Plannen waarvoor na 15 september 2023 een positief intakegesprek heeft plaatsgevonden, op volgorde van binnenkomst. 
  3. Plannen die een essentiële bijdrage aan de woningbouwopgave leveren en die voldoen aan de eisen van de Zeeuwse woondeal krijgen voorrang.

Van deze prioritering zal alleen op basis van zwaarwegende argumenten worden afgeweken. 

We begrijpen dat dit besluit in enkele gevallen voor ongemak kan zorgen, maar we doen dit zodat we u ook na 1 januari 2024 zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.