Verkenning dijkversterking Zak van Zuid-Beveland: omgeving aan zet

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en droogte en wateroverlast komen vaker voor. Onze dijken moeten ervoor zorgen dat we droge voeten houden. Daarom moeten ze voldoen aan strenge wettelijke normen voor de waterveiligheid. Negen dijkvakken van de primaire waterkering, met een totale lengte van circa 16 km, voldoen niet meer aan die normen en moeten worden versterkt; een omvangrijk project met impact op de omgeving. De te versterken dijkvakken liggen in de Zak van Zuid-Beveland, tussen Hansweert en de kerncentrale Borssele. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een alliantie waarin het Rijk en waterschappen samenwerken om overstromingen te voorkomen.

Voordat met de uitwerking van een ontwerp en de werkzaamheden kan worden begonnen, verkent het waterschap samen met de omgeving de mogelijke en kansrijke oplossingen. Het doel van de verkenningsfase is om te komen tot een voorkeursalternatief dat wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. Die verkenningsfase is nu officieel gestart en loopt tot eind 2026. 

Planning en werkwijze 

Het project ‘dijkversterking Zak van Zuid-Beveland’ is verdeeld in drie fases: verkenning, planuitwerking en realisatie. In de verkenningsfase die nu begonnen is, worden verschillende oplossingsmogelijkheden voor de dijkversterking onderzocht, om uiteindelijk te komen tot een voorkeursalternatief. Daarbij spelen onder meer waterveiligheid, duurzaamheid, kosten, planning, draagvlak in de omgeving, uitvoerbaarheid en beheerbaarheid een rol. Deze fase wordt naar verwachting afgerond in 2026.

In de daarop volgende fase, de planuitwerking (periode 2027-2028), wordt een voorkeursalternatief uitgewerkt tot een ontwerp. De uitvoering van de dijkversterking zal vermoedelijk (volgens deze voorlopige planning) vanaf 2029 starten. In alle projectfases wordt de omgeving nauw betrokken en zorgvuldig geïnformeerd. Dat is ook formeel vastgelegd in de ‘kennisgeving participatie’ die 17 april 2024 is gepubliceerd op overheid.nl/waterschapsblad. Met direct betrokkenen worden persoonlijke gesprekken gevoerd en inwoners worden vanaf heden uitgenodigd voor diverse informatiebijeenkomsten.

Informatie en bijeenkomsten

Het waterschap organiseert op korte termijn op 23 mei en op 29 mei twee informatiebijeenkomsten waarin wordt ingegaan op hoe het waterschap een veilige en toekomstbestendige dijk in de Zak van Zuid-Beveland wil realiseren en op welke manier de omgeving hier een rol in kan spelen. Inwoners en belanghebbenden uit de dorpen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie is te vinden op de website van Scheldestromen. 

Belanghebbenden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast zijn er overlegmomenten tussen het waterschap, pachters van grond en perceeleigenaren. Tijdens bijeenkomsten kunnen ideeën en vragen door belanghebbenden worden ingebracht. Daarnaast kunnen via zakvanzuidbeveland@scheldestromen.nl vragen worden gesteld aan omgevingsmanager Micha Beto én heeft het waterschap naast de informatiepagina nog een extra mogelijkheid om met de omgeving in contact te blijven. Via www.uwmeningtelt.nu/zakvanzuidbeveland kunt u zich inschrijven voor nieuwsbrieven en heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan een tevredenheidspanel, zodat het waterschap continue kan toetsen of de manier waarop zij de omgeving gedurende dit project betrekt nog bijsturing behoeft. 

Op deze manier en met deze gefaseerde aanpak rondom de geplande dijkversterking over diverse dijkvakken in de Zak van Zuid-Beveland wil het waterschap Scheldestromen samenwerken aan onze dijk en onze toekomst. Wordt vervolgd! Meer weten of vragen? Zie de website of bel 088-2461000