Verklaring burgemeester Dijksterhuis - berichtgeving nieuwe kerncentrales

Dinsdagmiddag berichtten diverse media aan de hand van een conceptkamerbrief over het aanwijzen van Borssele als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales. De brief is nog niet formeel door de ministerraad vastgesteld, waardoor ik hier nog niet inhoudelijk op kan reageren. Voor de mensen in mijn gemeente is het belangrijk dat er snel duidelijkheid vanuit de Rijksoverheid komt.

Ik heb me overigens verbaasd over het feit dat diverse media wisten te vertellen dat onze inwoners geen problemen hebben met de bouw van nieuwe kerncentrales. Het doet geen recht aan de gevoelens die leven. Ik heb de afgelopen periode veel inwoners gesproken hierover en veel mensen zijn bezorgd. Draagvlak voor twee nieuwe kerncentrales is niet vanzelfsprekend.

 

De afgelopen periode spraken wij veelvuldig met inwoners over de mogelijke komst van kerncentrales. In die openhartige gesprekken hoorden wij kritische vragen en zorgen naast positieve geluiden. De komst van twee nieuwe kerncentrales heeft grote impact op onze inwoners, hun leefkwaliteit en hun veiligheidsgevoel. En vergeet niet, deze ontwikkeling staat voor onze inwoners niet op zichzelf. Zoals ze zelf ook zeggen: “Het komt van alle kanten; het industriële Sloegebied, aanlanding van Wind op Zee, een nieuw hoogspanningsstation, nieuwe hoogspanningsmasten, de bestaande kerncentrale, en Tennet is hier voorlopig ook nog volop bezig”.

Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat er zomaar twee kerncentrales bij kunnen komen. Inwoners verwachten dat als hun achtertuin de functie van groene meterkast van Nederland krijgt, het Rijk daarvoor investeert in de versterking van de leefkwaliteit van Borsele.

Dit signaal hebben wij ook eerder in oktober met de minister gedeeld. Als het kabinet Borssele aanwijst als voorkeurslocatie, dan zal dit wat ons betreft ook onderwerp van gesprek zijn en blijven met de Rijksoverheid. Inwoners hebben ons gevraagd om als gemeente een actieve rol hierin te nemen, als belangenbehartiger namens hen.