Voorwaarden benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Lees de voorwaarden voor de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

De te benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moet tenminste 18 jaar oud zijn en niet onder curatele staan. Het verzoek tot benoeming wordt gedaan bij burgemeester en wethouders van Borsele door middel van het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Aan het in behandeling nemen van een verzoek zijn legeskosten verbonden. Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt hiertoe een factuur aan het aanstaande bruidspaar gezonden. De beoogde trouwambtenaar moet worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Borsele, en moet zonodig worden beëdigd door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Beëdiging door de rechtbank vindt eenmaal in de 2 maanden te Middelburg plaats, en wel op de eerste woensdag van de even maanden om 13:00 uur (zie contactgegevens onderaan deze pagina).

Met het aanvraagformulier moet een aantal bescheiden van de beoogde trouwambtenaar worden meegestuurd:

  • Een uittreksel/afschrift van de basisregistratie personen (BRP). Dit uittreksel moet alleen meegestuurd worden bij beëdiging door de rechtbank. Het afschrift van de BRP is te verkrijgen bij de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken van de woongemeente.
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart).
  • Eventueel: afschrift benoeming ambtenaar burgerlijke stand in andere gemeente.
  • Eventueel: afschrift beëdiging rechtbank.

De te beëdigen persoon moet, na benoeming (ontvangst benoemingsbesluit), zelf een afspraak maken met de rechtbank en koppelt de datum terug naar de afdeling Burgerzaken (zie contactgegevens onderaan deze pagina). De afdeling Burgerzaken zorgt ervoor dat de rechtbank tijdig in het bezit is van de voor de beëdiging vereiste bescheiden.

Na bevestiging van de beëdiging door de rechtbank zendt de afdeling Burgerzaken aan de trouwambtenaar een korte instructie met daarin opgenomen eisen met betrekking tot de werkzaamheden/wettelijke formaliteiten.

Contactgegevens team Burgerzaken:
Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
Telefoon: 0113 – 23 84 42
E-mail: burgerzaken@borsele.nl

Contactgegevens rechtbank:
Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Civielrecht, Handelskamer,
Postbus 35, 4330 AA, Middelburg
Telefoon: 088-3611534

Verantwoordelijk voor de tijdigheid van benoeming en beëdiging is het aanstaande bruidspaar/de beoogde trouwambtenaar. Afhankelijk van de datum van indienen van het aanvraagformulier kan de afhandelingstermijn (benoeming door college en beëdiging door rechtbank) circa 3 maanden bedragen.