2400 inwoners vulden vragenlijst over nieuwe kerncentrales in

​​​​​​​2400 inwoners van Borsele lieten van zich horen in de vragenlijst van de gemeente Borsele over voorwaarden bij de eventuele bouw van twee nieuwe kerncentrales in de gemeente. Tijdens de Nazomer- en Midwintergesprekken in de dorpen spraken burgemeester Dijksterhuis en wethouder Weststrate ook zo’n 150 inwoners hierover. Een duidelijk signaal: inwoners willen bij de eventuele bouw van twee kerncentrales niet alleen de lasten, maar ook de lusten. Borsele gaat werk maken van een Borsels voorwaardenpakket.

Vanaf het eerste moment heeft de gemeente besloten niet de principiële discussie te voeren of men voor of tegen kernenergie is. De Rijksoverheid beslist immers over de inzet van kernenergie in de energiemix. En uiteindelijk beslist het Rijk over de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Borssele. Wel vond de gemeente het belangrijk om van inwoners te horen welke voorwaarden voor hen van belang zijn als de Rijksoverheid over de nieuwbouw van twee kerncentrales wil praten met de gemeente Borsele. Op hoofdlijnen zijn er 5 gemene delers vanuit de inwoners:

  1. Afspraak is afspraak; hoe kunnen we de nationale overheid vertrouwen dat zij de gemaakte afspraken nakomen?  
  2. Impact op het landschap; hoe gaan we twee nieuwe kerncentrales en de bijbehorende infrastructuur inpassen in het landschap op een verantwoorde wijze voor mens, milieu en dier?
  3. Overlast; hoe minimaliseren we overlast?
  4. Leefkwaliteit, lasten & lusten; hoe behouden en/of verbeteren we de leefkwaliteit en verdelen we de lasten en de lusten?
  5. Veiligheid; wat is veiligheid in elke fase van het project, hoe blijven de inwoners veilig voor, tijdens en na de bouwfase?

Bekijk de samenvatting van alle input die we hebben opgehaald in 2022.

Bekijk hier direct de rapportage van de vragenlijst die uitstond in november/december. 

Bent u voor of tegen?

Op het uitzetten van de vragenlijst onder de inwoners van Borsele – en in de persoonlijke gesprekken met inwoners - kwam meerdere keren terug dat men zich ook graag wil uitspreken of men voor of tegen kernenergie is. De gemeente Borsele vindt het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer – in dit geval de Rijksoverheid – om aan te tonen dat er draagvlak is voor de bouw van nieuwe kerncentrales. De Rijksoverheid is bevoegd gezag en beslist over het bouwen van nieuwe kerncentrales, niet de gemeente Borsele.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft begin februari een vragenlijst online gezet zodat inwoners de kans hebben om een advies te geven aan de landelijke politiek over het energiesysteem van de toekomst. In de raadpleging wordt ook gevraagd naar het inzetten van kernenergie. Dit is een mogelijkheid voor inwoners om zich richting de landelijke politiek uit te spreken of zij voor of tegen de bouw van twee nieuwe kerncentrales zijn. Deze vragenlijst is te vinden op https://energiesysteem.raadpleging.net.

Wat zijn de vervolgstappen?

De gemeente Borsele nodigt binnenkort inwoners, dorpsraden en andere belangengroepen uit om samen tot de juiste voorwaarden te komen die de basis vormen om het gesprek met de Rijksoverheid aan te gaan. De opgehaalde input uit 2022 vormt de basis om verder te gaan werken aan de Borselse voorwaarden.