Algemene informatie

Algemene informatie over het riool en de Omgevingswet

Wat hebben we aan riolering

In de gemeente Borsele ligt in de dorpen bijna 170 km vrij verval riolering. In deze riolering loopt water onder afschot naar het diepste punt. Van daaruit wordt het naar de zuivering verpompt. In het buitengebied ligt 72 km drukriolering met 380 pompjes.

Kosten

Jaarlijks wordt er ongeveer € 2,1 miljoen ex btw besteed aan onderhoud, verbetering, vervanging en exploitatie van riolering. De kosten worden betaald uit de rioolheffing, een bestemmingsheffing waar alle kosten die te maken hebben met de riolering, grondwater en regenwater uit betaald worden. De vervangingswaarde van alle riolering is ongeveer € 80 miljoen.

Rioolheffing en zuiveringsheffing 

De rioolheffing wordt opgelegd aan de eigenaren en gebruikers van de riolering op basis van waarde van het eigendom en het waterverbruik van de bewoners. In 2023 was de gemiddelde rioolheffing ongeveer € 180 per aansluiting, 

Voor meer informatie en de tarieven van de riool en zuiveringsheffing kunt u terecht op de website van Sabewa

Vragen?

Vragen over dit onderwerp kunt u tijdens kantooruren stellen aan dhr. Joosten van Team Leefomgeving via 06-52560925. 
Meer informatie over de riolering is ook te vinden in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP5). Dit plan vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Rioleringssystemen

In onze gemeente hebben we twee types rioleringssystemen:

  • Dorpen: vrijverval riolering, 170 km.
  • Buitengebied:  drukriolering, 72 km.

Vrijvervalriolering, gemengde en gescheiden riolering

Bij vrijverval riolering loopt het water door de zwaartekracht naar het laagste punt. Op het diepste punt wordt het water naar hoger gelegen riolering gepompt of via een persleiding van het waterschap naar de rioolwaterzuivering getransporteerd. Vrijverval rioleringen in Borsele hebben een doorsnede tussen de 160 en 900 mm.

Gemengde riolering, 70%, 115 km

Bij gemengde riolering komt zowel regenwater als vuil water in één buis. Bij hevige regenbuien zijn deze buizen te klein om al het regenwater te bergen en af te voeren. Via drempels, de riool overstorten, wordt dan sterk verdund rioleringswater tijdelijk voor een deel op de sloten geloosd. Onder aan de pagina vindt u meer informatie over riool overstorten.

Gescheiden riolering, 30%, 50 km

Bij een gescheiden riolering wordt regenwater en vuilwater via aparte buizen afgevoerd. Hierdoor wordt veel minder water naar de zuivering afgevoerd. Omdat regenwater in het gebied zelf blijft wordt verdroging tegengegaan. De nadelen van een gescheiden riolering zijn dat de aanleg en het beheer van twee buizen duurder is. Ook is er een kans is op verkeerde aansluitingen waardoor oppervlaktewater vervuild wordt.

Meer informatie over rioolsystemen vindt u op de website riool.info.

Drukrioleringen, buitengebied, 880 percelen, 72 km

In het buitengebied wordt afvalwater door drukriolering afgevoerd. Afvalwater van woningen en bedrijven loopt naar 380 minigemaaltjes. Vanuit deze gemaaltjes wordt afvalwater onder druk naar de rioolstelsels in de dorpen verpompt. De 72 km persleidingen van de drukriolering hebben een doorsnede tussen de 63 en 125 mm.  Dit rioleringssysteem is uitsluitend voor vuilwater bedoeld. Lozing van regenwater op deze riolering zorgt voor overbelasting van dit systeem en kan  storingen veroorzaken. Ook kan hierdoor afvalwater in huis komen.

Storingen?

Bij storingen aan de drukriolering gaat meestal de rode lamp op de drukrioleringskast branden. Bij elektrische kortsluiting is dit niet het geval. Op de kastjes van de drukriolering zit een sticker geplakt met het calamiteitennummer voor melding van storingen. Telefoon: 0113-238579. Tijdens kantooruren kunt u via dit nummer storingen melden aan Team Leefomgeving.
 

Bij twijfel kunt u het beste eerst de gemeente bellen en advies vragen. Kosten worden alleen vergoed als u eerst de gemeente belt. Op de site van de gemeente Borsele is ook informatie te vinden over uw rioolaansluiting
 

Riooloverstorten, nooduitlaat bij hevige regen

De meeste riolering in Borsele is van het type gemengde riolering, waarbij vuil en schoonwater in één buis afgevoerd wordt. Bij droog weer wordt maar een deel van de rioolbuis gebruikt. Bij hevige regen wordt de rioolbuizen volledig gevuld. Een deel van het afvalwater wordt dan verpompt naar de zuivering en het grootste deel van de regemn komt dan via de riooloverstorten in de sloten. Dit afvalwater is sterk verdund met regen. Dit gebeurt gemiddeld 5 keer per jaar. Door de sterke verdunning heeft het meestal geen negatief effect op de waterkwaliteit. 
In de grootste kernen zijn achter de riooloverstorten zogenaamde bergbezinkriolen aangelegd. In de bergbezinkriolen, met een diameter tot wel 1800 mm, bezinkt het vuil en wordt de oppervlaktewaterkwaliteit beter beschermd. 

Klimaatverandering met hevige buien en water op straat

Bij extreme neerslag zal water gedeeltelijk op straat komen. Dit zal bovengronds afstromen naar lagergelegen straten en /of openbaar groen. De riolering kan het water niet volledig bergen en afvoeren. Afvalwater komt dan via de overstorten op de sloten en via de rioolkolken tijdelijk op straat. Na de bui zal water gedeeltelijk in het riool terugstromen. Een groot deel blijft in de sloten en plantsoenen.

Klimaatbestendig maken van straten

Om wateroverlast bij extreme neerslag te voorkomen wordt gekeken hoe water bovengronds af kan stromen naar plantsoenen en sloten. Hiervoor worden sommige straten bij een herinrichting verlaagd. Grotere buizen zijn meestal geen goede oplossing. De kosten zijn hoog en er is vaak geen ruimte tussen de andere kabels en leidingen. 

Lucht in de riolering en wateroverlast

Bij vulling van de riolering wordt lucht in het riool verdrongen door water. Deze lucht kan via de regenpijpen en standpijpen of ontluchtingsleidingen ontsnappen. Als de ontluchting van de woning niet in orde is kan lucht en rioleringswater in de woning komen.  Voor meer informatie over bubbels en stank, kijk op riool.nl.

Niet op de riolering aangesloten, ontheffing van de zorgplicht, IBA minizuivering

In het buitengebied zijn 650 panden niet op de riolering aangesloten omdat de aansluiting op de rioleringen te duur is. Een mini zuivering is dan goedkoper.Een Individuele behandeling van afvalwater (IBA) kan bestaan uit een verbeterde septictank of een geavanceerde zuivering.
 

Europese normen geven aan dat voor 31 december 2027 de bestaande ouderwetse septictank vervangen moet zijn door een septictank met een inhoud van 6m3 of een minizuivering waarbij ook afvalwater van de wasmachine en de vaatwasser gezuiverd wordt. Nieuwe en uitbreidende lozingen moeten gelijk aan de strengere eisen voldoen. 

Vragen?

De heer J.G. Joosten van Team Leefomgeving, telefoon 06-52560925 kan u tijdens kantooruren nader informeren, mail via info@borsele.nl. Ook kunt u vragen stellen aan het waterschap Scheldestromen, telefoon (0118) 621000. Op de site www.ibahelpdesk.nl  of www.riool.info  vindt u ook nadere informatie.

Omgevingswet 

De Omgevingswet omvat alle oude waterwetten uit de Waterwet. De wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Ook geeft de wet juridische invulling van Europese richtlijnen.

Taak van de gemeente

De gemeente is zelf geen waterbeheerder, maar heeft wel watertaken zoals inzameling van regen- en afvalwater en beheer van grondwater in de openbare ruimte van de dorpen.

De waterschapstaken zijn geregeld in de waterschapsverordening die onder de Omgevingswet valt. Deze bevat algemene regels voor activiteiten aan of nabij oppervlaktewater die vergunningplichtig of meldingplichtig zijn zoals:

  • Aanleg/bouw steiger of damwand.
  • Lozen van water/stoffen op oppervlaktewater.
  • Saneren van de bodem met lozing op het oppervlaktewater of riolering.
  • Bronbemaling voor onttrekking en lozing van grondwater.
  • Aanleg drainage of ontwateringvoorziening.
  • Bouwen op of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk.
  • Aanleg of dempen van een watergang, waterberging sloot of greppel.
  • Aanleg van een warmtepomp voor een bodemenergiesysteem, onttrekking van grondwater.

 Vragen?

Heeft u vragen over de Waterschapsverordening of de Omgevingswet? Kijk op: Beheer watersysteem in de waterschapsverordening | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)  of op de site van het waterschap: Home | Waterschap Scheldestromen

Voor aanvraag van een vergunning zie het Omgevingsloket .

Ook kunt u contact opnemen met Team Leefomgeving van de gemeente 06-52560925.

Gemeentelijk rioleringsplan