Gebiedsvisie Borsele- Oost

De gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland werken samen aan een plan voor het wegennet in en rond Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke en Baarland. Ook de aansluitingen bij het bedrijventerrein in ’s-Gravenpolder op de provinciale weg N666 veranderen. Hiermee willen we de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het gebied verbeteren.

Aanleiding

Het verkeersnetwerk in het oostelijke deel van de gemeente Borsele, in en rond Hoedekenskerke, Baarland, Langeweegje en Kwadendamme, kent een aantal knelpunten. Een belangrijke oorzaak is dat een groot deel van het verkeer van en naar Baarland geen goede route heeft. Hierdoor rijdt het doorgaande verkeer via Langeweegje en Kwadendamme of via Hoedekenskerke. Dat veroorzaakt hinder en onveilige situaties.

Verkeer van en naar Crop Alliance en Scheldeoord wordt via een specifieke route geleid via Langeweegje en Kwadendamme en verschillende smalle waterschapswegen. Vooral het zware vrachtverkeer zorgt daar voor overlast.

Om deze knelpunten weg te nemen, hebben de drie partijen een maatregelenpakket uitgewerkt. Het project is verdeeld in 3 fases. De eerste fase start in de tweede helft van 2022. Dan start waterschap Scheldestromen met het verbreden van verschillende wegen ten zuiden van Hoedekenskerke.

 

Toelichting maatregelen fase 1 (uitvoering 2022-2024)

Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van alle maatregelen van fase 1 op een rij.

Randweg Hoedekenskerke

De kern van het maatregelpakket is de aanleg van een stukje ontbrekende schakel in het wegennetwerk: de randweg Hoedekenskerke. Over een lengte van 900 meter komt er een 60-kilometerweg tussen de ’s-Gravenpoldersestraat en Nieuwe Veerweg die parallel loopt aan het spoor van de stoomtrein. Met deze nieuwe weg krijgt verkeer van en naar Baarland een betere verbinding naar het hoofdwegennet (de N666 en verder) en ontlasten we de dorpskernen van Hoedekenskerke, Baarland en Langeweegje.

 

Verbreden waterschapswegen

Om de nieuwe route goed te faciliteren, verbreden we verschillende waterschapswegen ten zuiden van Hoedekenskerke. Zo sluiten ze goed aan op de nieuwe randweg. Het betreft aanpassingen aan de Nieuwe Veerweg, Kapuinhoekweg en Zeedijk.

Veilige voetgangersoversteek

De voetgangersoversteek vanaf de dijk naar het station in Hoedekenskerke maken we veiliger. Hier komt een plateau om de snelheid van het verkeer te remmen en zo de oversteek veiliger te maken.

Route gemotoriseerd verkeer

De route voor het gemotoriseerd verkeer wordt aangepast. Met de aanleg van de nieuwe randweg rijdt verkeer niet meer de bestaande route. De nieuwe route leidt het verkeer via de randweg om Hoedekenskerke heen en ten zuiden van Hoedekenskerke op de heenweg via Bakendorp en op de terugweg via de Zeedijk en vervolgens de Kapuinhoekweg. Hierdoor wordt het gemotoriseerd verkeer via Bakendorp aanzienlijk teruggebracht en zijn er minder momenten waarop weggebruikers elkaar passeren.

Nieuwe rotonde kruispunt N666-Baarlandsezandweg

Om het gebruik van deze nieuwe route te stimuleren en veiliger te maken, wordt het kruispunt van de Baarlandsezandweg met de provinciale weg N666 omgebouwd tot een rotonde. Dit is een druk kruispunt waar veel verkeer de N666 oprijdt en afslaat. Een rotonde is dan verkeersveiliger en zorgt voor een goede doorstroom.

Opheffen aansluiting N666-Schoorkenszandweg

De aanleg van de rotonde wordt gecombineerd met het opheffen van de aansluiting van het bedrijventerrein ’s-Gravenpolder via de Schoorkenszandweg op de N666. Dit is een onveilige aansluiting waar afslaand verkeer richting het bedrijventerrein stilstaat op de N666. Met de aanleg van de nieuwe rotonde iets verderop is het veel veiliger als verkeer hiervan gebruik gaat maken.

Kruispunt Baarlandsezandweg-Schoorkenszandweg eerder aangepast

In de gemeenteraadsvergadering van 7 januari is besloten om de aanpassing van het kruispunt Baarlandsezandweg-Schoorkenszandweg in de fasering naar voren te halen. Dit wordt nu ook in fase 1 uitgevoerd. Hier komt een gefaseerde oversteek voor fietsers en voetgangers.

Planning

De besturen van de drie organisaties hebben ingestemd met het plan. Vervolgens gaan gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland  vanaf 2022 aan de slag met de uitvoering.

Daarna volgen fase 2 en fase 3. Daarin gaan we uit van een verkeersveiliger inrichting van het Langeweegje en aanpassing van de aansluiting van het Langeweegje op de Baarlandsezandweg. De route via de nieuwe randweg is dan in gebruik, zodat doorgaand verkeer dan niet meer via het Langeweegje hoeft te rijden.

Wilt u meer weten over de verschillende deelprojecten? Bekijk dan de animatie