Groenstructuurplannen

Basisdocument Groenstructuurplan 2017-2037

In maart 2017 heeft de raad ingestemd met het basisdocument Groenstructuurplan. In het Groenstructuurplan (GSP) staat wat wij willen bereiken (het gewenste ruimtelijke groenbeeld) met het openbaar groen in onze kernen. Hoe gaan we om met belangrijke –– bijvoorbeeld monumentale - bomen? Maar denk ook aan de inzet vaste plantenborders of een doorgaande laanstructuur van bomen.

Doelstellingen basisdocument

Het basisdocument is algemeen en geldt voor alle 15 kernen in de gemeente. De nadruk in het basisdocument ligt op de volgende beleidsdoelstellingen:

  • Opvangen effecten klimaatveranderingen;
  • vergroten van de biodiversiteit;
  • verbeteren groeiplaats bomen.

Zoneringen basisdocument

In het basisdocument wordt bovendien voorgesteld om met zoneringen te gaan werken. Het type beplanting is dan mede afhankelijk van de zonering. Het basisdocument stelt de volgende zonering voor :

  • Natuur- en landschapszone;
  • woon- en werkzone;
  • centrumzone.

Ieder zone kenmerkt zich door specifieke vormen van beplanting. Globaal komt het erop neer dat in de natuur- en landschapszone de beplanting wordt gekenmerkt door natuurlijk groen. Denk aan bosplantsoenen en kruidenrijke bermen. In centra wordt cultuurlijk groen toegepast. Bijvoorbeeld vaste planten en leibomen.

Het basisdocument kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Uitwerking: dorpsplan

Naast het basisplan komt er per kern een uitwerking met een dorpsplan. Deze dorpsplannen worden in de komende periode opgesteld. Wanneer een dorpsplan gereed is, kunt u deze ook op deze pagina vinden.

In het dorpsplan zijn de belangrijke groenstructuren en de zoneringen vastgelegd. Bovendien staat er in de dorpsplannen wat wij willen aanpakken en verbeteren gedurende de planperiode. Het doel is om de ruimtelijke kwaliteit te behouden en te verbeteren. En daarbij de doelstellingen voor biodiversiteit en klimaat te realiseren. Bij uitwerking van de dorpsplannen zoeken we, zeker wat betreft nevenstructuren, samenspraak met inwoners voor de invulling van het plan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het groenstructuurplan? Neem dan contact op met team Leefomgeving via 0113 - 23 83 83 of via info@borsele.nl.

Hieronder staan alle dorpsplannen. Zodra een nieuw dorpsplan beschikbaar is, publiceren we hieronder de nieuwe versie.