Intake- en Omgevingstafel

Als u al weet dat uw idee niet voldoet aan de regels van het Omgevingsplan of als het een complex en/of ingewikkeld idee is, willen we graag onderzoeken of uw idee haalbaar is. Dat doen we aan een zogenaamde Intaketafel. Is de eerste beoordeling positief? 
Dan is de volgende stap het houden van een Omgevingstafel. Hoe de Intake- en Omgevingstafel werken leggen we in onderstaande tekst aan u uit.

Voor de Intake- en Omgevingstafel betaalt u leges

Intaketafel 

We bekijken aan de Intaketafel of uw plan past in zijn omgeving en of er nu al (milieu)belemmeringen zijn waardoor uitvoering van het plan niet mogelijk is. De Intaketafel vindt iedere 2 weken plaats. U hoort dus op korte termijn of uw plan wenselijk is en of het zinvol is om uw plan verder uit te werken.   

U kunt uw plan indienen via het formulier Intaketafel (zie onderdaan deze pagina). Wij vragen u om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Geef ook een duidelijke beschrijving van uw plan. Anders kunnen wij de wenselijkheid van uw plan niet beoordelen. Wij nemen uw formulier dan niet in behandeling.

U kunt uw ingevulde formulier sturen naar: intaketafel@borsele.nl

Omgevingstafel

Is uit de intaketafel gekomen dat uw idee wenselijk is? Dan bespreekt een projectleider met u de mogelijkheid om een Omgevingstafel te houden. 
Dit kan een gemeentelijke Omgevingstafel zijn, waarbij alle interne vakspecialisten van de gemeente samen aan tafel zitten. 
Het kan ook een regionale Omgevingstafel zijn. Een regionale omgevingstafel wordt georganiseerd als er advies van meerdere betrokken organisaties nodig is. Bij de regionale Omgevingstafel gaan we met u en alle relevante externe gesprekspartners van de gemeente in gesprek, zoals de milieudienst, de provincie, het waterschap, de veiligheidsregio en de dorpsbouwmeester. Samen met u zoeken we naar de beste manier om uw idee binnen de gestelde regels mogelijk te maken.

De voordelen van de Omgevingstafel

Het samenwerken aan de Omgevingstafel heeft de volgende voordelen voor u:
Alle relevante personen en/of organisaties zitten in één keer aan tafel, zodat snel duidelijk is welke belangen er zijn;

  • In een vroeg stadium worden in één keer alle kaders en regels benoemd die gelden voor uw plan; 
  • Snel wordt duidelijk of en welke onderzoeken er nodig zijn;
  • Het biedt een goede basis voor het aanvragen van de vergunning.

Informeel -> formeel

De Intake- en de Omgevingstafel hebben geen juridische status en zijn geen onderdeel van de wettelijke procedure. Het is een informeel vooroverleg. Als overeenstemming is bereikt aan de Omgevingstafel en als alle voor de aanvraag benodigde stukken klaar zijn (zoals bijvoorbeeld bouwtekeningen, bodemonderzoek, etc.), moet u een definitieve vergunningsaanvraag indienen. Dan wordt uw aanvraag formeel beoordeeld. U kunt geen rechten ontlenen aan wat aan de Omgevingstafel wordt besproken. De formele besluitvorming vindt plaats nadat de aanvraag is ingediend. Maar als u het plan indient zoals besproken en akkoord bevonden aan de Omgevingstafel, is de kans op een positieve besluitvorming uiteraard groot.

Conceptverzoek

Is uw (ver)bouwplan al verder uitgewerkt, past het binnen de regels van het Omgevingsplan (of is het een kleine afwijking) en bent u van plan een aanvraag definitief in te dienen? De gemeente adviseert dan eerst een conceptverzoek in te dienen. Meer informatie over het conceptverzoek vindt u hier.

 

Formulier Intaketafel

Start aanvraag