Klacht indienen

De gemeente Borsele wil zoveel mogelijk dienstverlenend zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of een bestuurder. U kunt dan een klacht bij ons indienen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Klachten moeten gaan over de houding en of gedrag van onze ambtenaren of bestuurders. Het kan daarbij gaan over bijvoorbeeld gebrekkige informatieverstrekking, een trage afhandeling van brieven, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling. Het is niet mogelijk een klacht in te dienen over het gemeentelijke beleid en uitvoeringszaken, zoals straat- en groenonderhoud of milieuoverlast. Heeft u een klacht of melding over de openbare ruimte dan kunt u dit via deze pagina op de website melden.

Hoe dien ik een klacht in?

Digitaal

U kunt uw klacht indienen door het digitale klachtenformulier in te vullen. Het klachtenformulier vindt u hier: Klachtenformulier | Gemeente Borsele.

U kunt ook een e-mail sturen naar de klachtencoördinator via info@borsele.nl.

Schriftelijk

U kunt schriftelijk bij ons een klacht indienen. Dit doet u door het invullen van het klachtenformulier, u vindt het formulier onderaan deze pagina. Ook kunt u zelf een brief opstellen en deze bij ons indienen. Uw brief stuurt u dan naar:

Het college van burgemeester en wethouders
De klachtencoördinator
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand

Heeft u moeite met het invullen van het klachtenformulier of het opstellen van een brief? Neem dan contact op met de klachtencoördinator via 06 - 11 07 36 17. 

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Na het indienen van de klacht krijgt u van de klachtencoördinator een ontvangstbevestiging. Hierbij zit een korte toelichting op de verdere gang van zaken. De klachtencoördinator informeert ook de ambtenaar of bestuurder op wie de klacht betrekking heeft.

De klachtencoördinator probeert eerst de klacht met u en de betrokken ambtenaar of bestuurder op te lossen. Lukt het niet om de klacht op deze manier naar tevredenheid op te lossen, dan wordt deze aan de klachtenbehandelaar voorgelegd. De klachtenbehandelaar adviseert het college van burgemees­ter en wethouders en doet de klacht binnen tien weken af. In die periode vindt ook de hoorzit­ting plaats. Bij de hoorzitting wordt u en de betrokken bestuurder of ambtenaar gevraagd hun standpunt toe te lichten. Na de hoorzitting brengt de klachtenbehandelaar advies uit aan het college. Het college beslist uiteindelijk of de klacht terecht is en wat de eventueel daaraan verbonden gevolgen zijn. De klachtencoördinator neemt zo spoedig mogelijk contact met u op over de uitkomst.

Ontevreden over de uitkomst?

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich vanaf 1 januari 2023 wenden tot de nationale ombudsman. Dit is een externe instantie die de feiten onpartijdig onder­zoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de nationale ombudsman indienen als de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. U kunt de nationale ombudsman elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur gratis bellen op 0800 - 33 55 555. Meer informatie vindt u op de website van de nationale ombudsman.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze klachtenregeling, dan kunt u de folder downloaden onderaan deze pagina. U kunt de folder ook bij ons opvragen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@borsele.nl of door deze op te halen op het gemeentehuis te Heinkenszand. Heeft u een vraag over de klachtenregeling? Neemt u dan kunt contact op met de klachtencoördinator op 06-11073617. Wij zijn verplicht om tijdig een beslissing te nemen over uw aanvraag of bezwaar. Lees hier meer informatie over de beslistermijnen voor aanvragen en bezwaren.