Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Borsele wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor iedereen die hier woont, werkt en verblijft. Toekomstige ontwikkelingen vragen om zorgvuldig omgaan met de ruimte in onze gemeente. We willen de omgeving waarin we wonen en werken en het landschap mooi houden. Daarom moeten we keuzes maken. Daar gaat de omgevingsvisie over.

De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies op het gebied van fysieke leefomgeving van de gemeente. Het gaat in de omgevingsvisie bijvoorbeeld om verkeer en vervoer, water, milieu en natuur. Maar ook om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, economie, wonen, landbouw en cultureel erfgoed. Voor zover het gevolgen heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling ook om sport- en recreatie, toerisme, veiligheid en gezondheid. De omgevingsvisie is geen optelsom van losse stukken, maar één visie voor heel Borsele.

Waarom een omgevingsvisie?

Gemeenten zijn op grond van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt, verplicht om voor hun grondgebied één omgevingsvisie vast te stellen. De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het bevat een beschrijving van wat wij belangrijk vinden voor onze fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat in op ambities, doelen en de samenhang tussen onderdelen van onze leefomgeving. De omgevingsvisie geeft een koers op hoofdlijnen aan de hand van de volgende vragen:
• Hoe houden we Borsele een fijne plek om te wonen?
• Hoe maken we samen Borsele klimaatbestendig en duurzaam?
• Hoe zetten we Borsele economisch en recreatief op de kaart?
• Hoe houden we Borsele mooi?

De omgevingsvisie vormt de basis voor onder andere het omgevingsplan en programma’s, waarin concrete doelen en regels worden opgenomen. In de omgevingsvisie zegt de gemeente dus hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat zo de regels voor de fysieke leefomgeving. Een aanvraag van een burger of een bedrijf wordt aan de regels van het omgevingsplan getoetst.

De voorliggende omgevingsvisie is alvast opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet, maar wordt nog onder het huidige wettelijke kader van de Wet ruimtelijke ordening (art. 2.1) vastgesteld. De omgevingsvisie wordt de opvolger van de Structuurvisie Borsele 2015- 2020 die met de vaststelling komt te vervallen. 

Gewijzigde vaststelling

De ontwerp-omgevingsvisie heeft van 20 april tot en met 31 mei 2023 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn in totaal 22 zienswijzen ingediend. De reacties op deze zienswijzen zijn opgenomen in de Antwoordnota. Aan een deel van de zienswijzen is tegemoet gekomen, wat op enkele punten heeft geleid tot aanpassing van de ontwerp-omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 5 oktober 2023 vijf amendementen aangenomen, welke ook tot aanpassingen van de ontwerp-omgevingsvisie hebben geleid. Daarnaast zijn er enkele ambtshalve wijzigingen aangebracht.

 

Raadplegen stukken

U kunt de definitieve tekst en inhoud van de omgevingsvisie bekijken via: 

Geen bezwaar en beroep

De omgevingsvisie bindt alleen de gemeente zelf. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de omgevingsvisie kan op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep worden ingesteld. 

Inwerkingtreding

De omgevingsvisie treedt in werking op 19 oktober 2023. 

Publieksbijeenkomsten 

Hoe ziet Borsele er over twintig jaar uit? Hoe houden we Borsele mooi en een fijne plek om te wonen? Wat is er nodig om Borsele duurzaam en klimaatbestendig te maken? Hoe zetten we Borsele economisch en recreatief op de kaart? Kortom: hoe ziet u het Borsele van de toekomst? Op 5 en 11 april 2022 organiseerden wij publieksbijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en belangengroepen om mee te denken en te praten over de invulling van onze omgevingsvisie. In onze omgevingsvisie leggen we onze gezamenlijke ambities en keuzes voor de toekomst vast.