Resultaten inwonerspanel onderzoek omgevingsvisie

In mei/juni van 2021 ondervroegen wij leden van ons digitale inwonerspanel over de omgevingsvisie. Borsele wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor iedereen die hier woont, werkt en verblijft. Toekomstige ontwikkelingen vragen om zorgvuldig omgaan met de ruimte in onze gemeente. We willen de omgeving waarin we wonen en werken en het landschap mooi houden. Daarom moeten we keuzes maken. Daar gaat de omgevingsvisie over. Voor ons is het belangrijk om te horen hoe inwoners over bepaalde thema’s binnen de omgevingsvisie denken. 285 leden van het inwonerspanel (responspercentage 62%) vulden het onderzoek in. De resultaten zijn representatief voor de gehele gemeente.

Waar ging het onderzoek over?

We bevroegen het inwonerspanel over waar ze trots op zijn in Borsele en hoe de leefomgeving verbeterd kan worden. Ook legden we hen stellingen voor over duurzaamheid en klimaat, leefbaarheid, milieu en economie en dilemma’s over wonen in de gemeente.

Greep uit de resultaten

Leden van het inwonerspanel geven aan dat vooral trots zijn op de gemeente als het gaat om: de rust en ruimte, groen/natuur/landschap en de saamhorigheid. Als verbeterpunten voor de leefomgeving noemen zij: verkeersveiligheid verbeteren, supermarkt in de buurt, meer natuur/groen en meer (starters)woningen.

Duurzaamheid en klimaat

Over het thema duurzaamheid hebben we de inwoners vier stellingen voorgelegd. Een ruime meerderheid (79%) staat positief tegenover het afkoppelen, opslaan en hergebruiken van regenwater. 62% van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling dat zonne- en windenergieopwekking altijd een maatschappelijke meerwaarde moet hebben. Ook vindt 62% dat inwoners een belangrijke rol hebben in het behalen van klimaatdoelen. Alleen over de stelling over het plaatsen van windmolens en zonneparken zijn de inwoners negatiever. 75% van de inwoners vindt het erg dat het landschap verandert als gevolg van het plaatsen van windmolens en zonneparken.

Wonen in Borsele

Voor het thema ‘Wonen in Borsele’ gaven we de inwoners drie dilemma’s. 63% van de inwoners geeft aan dat zij vinden dat Borsele moet blijven groeien om genoeg woningen te hebben voor jongeren en ouderen. Hierbij geeft een kleine meerderheid (53%) van de inwoners aan dat zij vinden dat er bij ieder dorp ruimte moet zijn voor een uitbreidingswijk, zodat de open groene ruimte in de dorpen behouden kan blijven. 65% van de inwoners geeft aan dat zij vinden dat de huisvesting van arbeidsmigranten vooral op het terrein van de werkgever moet worden gerealiseerd of geconcentreerd op 1 locatie per kern.

Leefbaarheid

Over het thema leefbaarheid hebben we de inwoners vijf stellingen voorgelegd. Een grote meerderheid (88%) van de inwoners voelt zich veilig in zijn/haar omgeving. 72% is het (helemaal) eens met de stelling dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn om gezond te kunnen leven. Een kleine meerderheid (53%) van de inwoners vindt dat niet elk dorp nog alle voorzieningen hoeft te hebben. Ook 53% is het (helemaal) eens met de stelling dat digitalisering kan bijdragen aan het behouden van leefbaarheid in de dorpen. Bij de stelling dat de gemeente goed inspeelt op de vergrijzing geeft het grootste gedeelte van de inwoners aan dat hun mening neutraal is (40%) of dat zij het niet weten (16%).

Milieu en economie

Over de balans tussen werken (economie) en een gezonde leefomgeving hebben we de inwoners de volgende stelling voorgelegd: De economische potentie van het Sloegebied moet optimaal benut worden, ook al levert dat overlast op. Iets minder dan de helft van de inwoners (46%) is het (helemaal) oneens met deze stelling. Ook hebben we de inwoners gevraagd hoe zij de toekomst van bedrijventerreinen in Borsele zien. 83% van de inwoners vindt dat de gemeente eerst verouderde bedrijventerreinen moet opknappen voordat bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden toegevoegd.

Hoe verder?

Meer dan 100 leden gaven aan beschikbaar te zijn om antwoorden nader toe te lichten in een verdiepend gesprek. Omdat wij niet met hen allemaal een gesprek kunnen voeren, kiezen wij willekeurig acht personen om mee verder te praten. De uitnodiging hiervoor volgt via de Antea Group, die de gemeente helpt bij het opstellen van de omgevingsvisie.

De input uit het onderzoek, en uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met ondernemers en belangengroepen, gebruiken wij om een concept omgevingsvisie op te stellen.

Begin 2022 organiseren wij bijeenkomsten waarin iedereen zijn of haar stem kan laten horen over de omgevingsvisie van Borsele. Houd voor meer informatie onze webpagina over de omgevingsvisie in de gaten.