Wethouder Witkam vertelt over Landschapsplan Bosgaardshoek

In 2019 heeft de gemeente Borsele samen met inwoners en de dorpsraad ideeën en wensen opgehaald in verband met het nieuwe groenstructuurplan van ’s-Heerenhoek. De wensen waren het vergroenen van de dorpsentree, de cultuurhistorische waarden versterken en het landschap beleefbaar maken. Tot slot moet de mogelijkheid benut worden om de wandelmogelijkheden uit te breiden. In het Landschapsplan Bosgaardshoek gaan we hiermee aan de slag.

Aanleiding

De gemeente kon het voormalige werkterrein in ’s-Heerenhoek kopen van de provincie Zeeland, met de bedoeling om er bos op te planten. Daardoor kan de gemeente met dit gebied aan de slag. Het waterschap heeft zich aangesloten bij het projectteam. Het waterschap bezit namelijk percelen in het gebied, en vindt het ook belangrijk om aan vergroening te werken. Onder de naam Landschapsplan Bosgaardshoek gaan ze samen met elkaar aan de slag om meer groen te realiseren.

Vrijgekomen grond bij slootonderhoud

Voor het herstel van de verdwenen Molendijk gebruikt het waterschap grond die vrijgekomen is het bij het onderhoud van sloten. De gemeente en het waterschap baggeren eens in de acht jaar de sloten. De baggerspecie die daarbij vrijkomt, wordt op de locatie op de kant gelegd of afgevoerd naar een depot om te laten drogen tot grond. Vervolgens wordt de grond uit depots zo veel mogelijk hergebruikt tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Op die manier kan het ooit verdwenen stuk Molendijk in ere hersteld worden.   

Wat is gerijpte baggerspecie?

Samen met Zeeuwse gemeenten, voert het waterschap baggerwerkzaamheden uit binnen de bebouwde kom. Eens in de acht jaar worden waterlopen binnen de bebouwde kom schoongemaakt door te baggeren. De baggerspecie die uit de waterlopen komt proberen we altijd op de locatie te verwerken. Dat houdt in dat de baggerspecie op de kant gelegd wordt en dat het daar na het drogen, verwerkt wordt.

Soms is dit niet mogelijk omdat er geen ruimte is om de baggerspecie op de kant te leggen of is het niet gewenst. Dan wordt de baggerspecie afgevoerd naar een depot van het waterschap en de gemeente. Na een aantal jaar is de baggerspecie gedroogd tot grond (en noemen we dit gerijpte baggerspecie). Het is de bedoeling om deze grond te gebruiken in de omgeving om maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden.

Uiteraard gebeurt dit alleen met schone grond. Wanneer baggerspecie vervuild is kan dit natuurlijk niet. Vervuilde baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkende, gespecialiseerde verwerker die dit volgens wettelijke rapportages en certificaten verwerkt.