Woo-verzoek

Algemeen

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen, de website overheid.nl of onze eigen website. Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. Dit verzoek kan digitaal of per post ingediend worden.

Wanneer een verzoek indienen?

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
  • de gemeente de informatie ook echt heeft;
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Twijfelt u of u een Woo-verzoek of informatieverzoek wilt indienen? Vul dan deze vragen in om erachter te komen wat u wilt aanvragen. 

Op grond van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de gemeente Borsele. Uw eigen (geanonimiseerde) Woo-verzoek, het Woo-besluit en de documenten worden gepubliceerd op onze website.

Hoe een verzoek indienen?

U kunt op twee manieren een verzoek indienen. Uw verzoek wordt geanonimiseerd op onze website gepubliceerd. 

Let op! Als u informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Woo-verzoek maar een Who-verzoek in. Geef dit dan aan bij uw verzoek. 

1. Digitaal

Door op onderstaande knop te klikken kunt u digitaal een Woo-verzoek indienen. 

Woo-verzoek indienen

2. Schriftelijk

U kunt een verzoek schriftelijk indienen. Deze kunt u sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1
4450 AA Heinkenszand

Voorwaarden

Een schriftelijk verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Naam en adres aanvrager
2. Geef aan over welk bestuurlijk onderwerp het gaat
3. Geef aan over welke documenten het gaat
4. Geef aan over welke periode het gaat
5. Telefoonnummer en e-mailadres aanvrager
6. Handtekening van de aanvrager
 

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over het Woo-verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op.

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken. Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de de rechter beroep indienen. Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Lees hier meer informatie over bezwaar maken. 

Privacy en concurrentie

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat er concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven in staan. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden. Deze belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom ze vinden dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan documenten van bedrijven waarin concurrentiegevoelige informatie staat. De standpunten (zienswijze) van deze partijen worden meegenomen in het besluit, maar de gemeente is niet verplicht om deze standpunten op te volgen. Vanwege deze zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen.

Contactpersoon

Voor vragen over de Woo en het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Veiligheid via 0113-238383. 

Ingediende Woo-verzoeken

Wij zijn verplicht om ingediende Woo-verzoeken anoniem openbaar te maken. Deze vindt u hier.