WOZ-waarde

Algemeen

SaBeWa taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en de heffingen van rijk (zoals het eigenwoningforfait) en waterschap. De WOZ-waarde geldt ook als uitgangspunt voor de berekening van de eventuele gemeentelijke forensenbelasting. Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij SaBeWa bezwaar maken.

Hoe werkt het?

  • SaBeWa bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd.
  • De WOZ-waarde die SaBeWa vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

  • SaBeWa Zeeland voert voor de gemeente Borsele de gemeentelijke belastingen uit.
  • Op het aanslagbiljet van de OZB staat de getaxeerde waarde vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
  • Na ontvangst van dit biljet kunt u bij SaBeWa Zeeland een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of SaBeWa Zeeland de waarde goed heeft bepaald.
  • Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. De waarde wordt namelijk voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voor zover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
  • Vindt u de vastgestelde waarde te hoog? U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen.