Nieuwsoverzicht

Nieuws

  • Handen ineen voor welzijnsactiviteiten

    Bewoners van woonzorgcomplexen Vorsvliet, Dijkstede en Lancasterhof kunnen erop rekenen dat de welzijnsactiviteiten in de toekomst gewaarborgd blijven. Door de vernieuwde toekomstgerichte samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn, hebben gemeente Borsele en Beveland Wonen afspraken gemaakt voor welzijnsactiviteiten in deze complexen voor de komende vier jaar.

  • Sluitende begroting voor 2022

    In de raadsvergadering van 4 november 2021 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2022 vastgesteld en kennisgenomen van de meerjarenraming 2023-2025. Hiermee heeft de gemeenteraad haar autorisatiefunctie vervult en toestemming gegeven om de voorgenomen uitgaven te doen. Wij hebben een sluitende begroting!