Masterplan Nieuwdorp

Voor Nieuwdorp zijn we bezig met het uitvoeren van een Masterplan. De aanleiding voor het Masterplan is de wens om aan het voormalige schoolgebouw aan de Hertenweg een definitieve invulling te geven en de noodzaak van (groot) onderhoud aan het huidige dorpshuis. Omdat er op het dorp nog meer zaken spelen, hebben we besloten om ons niet te beperken tot het aanpakken van de school en het dorpshuis, maar om het totale dorp onder de loep te nemen. Het doel van het Masterplan is om het dorp toekomstbestendig te maken. Duurzaamheid en klimaat zijn integrale onderdelen van het Masterplan.

De aanpak

Het Masterplan hebben we samen met het dorp ontwikkeld. We hebben hiervoor diverse bijeenkomsten georganiseerd in het dorp. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met alles wat het dorp heeft aangedragen. Dit heeft geresulteerd in een projectplan met maar liefst 24 uitwerkingen die een veelvoud aan projecten met zich meebrengt.

Projectinventarisatie en dorpsvisie

De eerste stap die we hebben gezet is informatie ophalen in het dorp, met name bij ondernemers, verenigingen, inwoners, dorpsraad, enz. Dit heeft veel informatie opgeleverd. Deze informatie hebben we verwerkt in de “Projectinventarisatie Dorpsvisie Nieuwdorp”. De Projectinventarisatie hebben we vervolgens verwerkt tot een Dorpsvisie. De gemeenteraad heeft op 13 november 2018 de Dorpsvisie vastgesteld

Projectplan

Op basis van de Dorpsvisie hebben we het Masterplan ontwikkeld. Voor de uitvoering van het Masterplan hebben we een projectplan opgesteld, genaamd “Nieuwdorp vernieuwd”. Hierin hebben we alle onderdelen opgenomen die we in het dorp willen gaan uitvoeren. De gemeenteraad heeft het Projectplan vastgesteld op 5 september 2019. Hierbij heeft de gemeenteraad ook de (financiële) kaders en de prioriteiten vastgesteld.  

Realisatie

In verband met de beschikbaarheid van de financiële middelen en de beheersbaarheid, hebben we de uitvoering van het Masterplan in twee fases moeten opsplitsen. We hebben prioriteiten benoemd en deelprojecten vastgesteld met een fasering.

Fase 1

We zijn nu gestart met de uitvoering van de deelprojecten in fase 1. Dit zijn:

We waren van plan om in de 1e fase onderlangs de Lewedijk een fietspad aan te leggen. Dit fietspad zou onder andere langs het kavel Steketeepad komen. Helaas hebben we dit onderdeel moeten schrappen uit de 1e fase van het Masterplan vanwege onze bezuinigingsronde eind 2019. Ook waren we van plan om in de 1e fase van de Hertenweg een klimaatstraat te maken. Vanwege een nieuwe bezuinigingsronde en de kerntakendiscussie in 2021 hebben we ook dit naar de 2e fase door moeten schuiven.

Fase 2

Vooralsnog staan de volgende deelprojecten van fase 2 op de planning:

 • Herinrichten Oranjeplein
 • Herinrichten parkeerterrein sportvelden
 • Zuidelijke dorpsrand (beter ontsluiten bedrijven en bevrijdingsmuseum, parkeren carpoolers en bezoekers voorzieningen in het dorp, verbeteren verkeersafwikkeling);
 • Maatregelen voortvloeiend uit de Gebiedsgerichte Aanpak Borsele West
 • Realiseren wandelpaden/ommetjes
 • Aanpak verkeersveiligheid Havenweg
 • Omleiden landbouwverkeer
 • Realiseren relatie met Sloekreek
 • Algemene inrichting ommetjes
 • Realiseren beweegtuin
 • Aanleggen van een fietspad onderlangs de Lewedijk
 • Klimaatstraat Hertenweg

Of en hoe we bovenstaande deelprojecten kunnen realiseren, wordt later bekend.

Klankbordgroep

We hebben afgesproken dat we over het Masterplan in gesprek blijven met het dorp. Daarom hebben we een Klankbordgroep Masterplan Nieuwdorp ingesteld. Inmiddels bestaat de Klankbordgroep uit 22 mensen. Vertegenwoordigd zijn:

 • Dorpshuis
 • School/schoolbestuur
 • Dorpsraad
 • B2030 werkgroepen Wonen, Verkeer en Sport
 • Kibeo kinderopvang
 • Inwoners
 • Bedrijven
 • Sportvereniging
 • Oranjecomité
 • Bevrijdingsmuseum
 • Kerkbestuur

Alle onderwerpen die betrekking hebben op het Masterplan bespreken we met de Klankbordgroep. Zo hebben we de Projectinventarisatie, de Dorpsvisie en het Projectplan met de Klankbordgroep besproken. Ook alle voorstellen voor de diverse deelprojecten die we nog verder uit moeten werken leggen we aan de Klankbordgroep voor. Dit hebben we gedaan voor de inrichting van het kavel Steketeepad, de inrichting van de klimaatstraat Prinses Margrietstraat en de ontwerpen voor het dorpshart bestaande uit de multifunctionele accommodatie en de bijbehorende buitenruimte.

Financiën

In de vergadering van 5 september 2019 heeft de gemeenteraad voor de uitvoering van de 1e fase van het Masterplan een krediet beschikbaar gesteld van €11.000.000. Dit komt overeen met een structurele last van € 500.000. In het kader van de bezuinigingsronde eind 2019 besloot de gemeenteraad structurele bedrag te verlagen tot € 450.000. Dit hebben we zonder al te grote consequenties kunnen realiseren. We konden het rentepercentage verlagen en het fietspad Lewedijk hebben we doorgeschoven naar de 2e fase. We zouden hier toch nog niet concreet mee aan de slag kunnen gaan. Voor het aanleggen van het fietspad hebben we de medewerking van het Waterschap nodig en zij hebben hun beleid ten aanzien van fietspaden gewijzigd. Voorts zouden we gronden van particulieren aan moeten kopen. Dit zijn trajecten die veel tijd in beslag nemen.

Bij de kerntakendiscussie in 2020/2021 heeft de gemeenteraad besloten dat we nog verder moeten bezuinigen op het Masterplan. De gemeenteraad had ons gevraagd om te onderzoeken hoe we tot een bezuiniging van € 100.000 zouden kunnen komen. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeenteraad nu besloten om de bezuiniging onder andere te realiseren door de klimaatstraat Hertenweg door te schuiven naar de 2e fase. Hierbij heeft de gemeenteraad aangegeven dat het wat hun betreft alleen uitstel is, maar geen afstel.

We hebben bij de uitvoering van de 1e fase van het Masterplan achterstand opgelopen door allerlei omstandigheden. Hierdoor hebben we te maken gekregen met behoorlijke kostenstijgingen. In eerste instantie was de verwachting dat wij deze kostenstijgingen binnen het bestaande budget konden opvangen. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de kosten echter nog veel verder gestegen. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 2 februari 2023 besloten om het budget te verhogen met € 65.321 per jaar structureel.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over het Masterplan kunt u contact opnemen met de projectleider Els van de Waart via 06-25394526 of pjavandewaart-koole@borsele.nl.